Інформація для авторів


(Інформація для авторів у форматах pdf)

Редакція журналу приймає для публікації повідомлення, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності. До статті додається супровідний лист організації, в якій виконано дослідження.

Журнал друкує не більше трьох повідомлень одного автора на рік. Повідомлення дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України друкуються без обмежень.

У разі додаткового рецензування та переробки статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. Прохання редакції про переробку не означає, що стаття прийнята до друку; після переробки вона знову розглядається редколегією. При відмові в публікації роботи редколегія залишає за собою право не повертати автору один екземпляр статті.

Повідомлення публікуються українською, російською або англійською мовою. Автор зазначає рубрику, в якій має публікуватися повідомлення, індекс за Універсальною десятковою класифікацією; в кінці повідомлення наводить повну назву організації, де виконане дослідження, свою поштову і електронну адресу та номер телефону.

Обсяг повідомлення не повинен перевищувати шести сторінок журналу (включаючи список літератури — до 15 поз., таблиці, рисунки — до 4).

Фізичні величини наводяться в одиницях СІ. Наукова термінологія повинна відповідати «Російсько-українському словнику наукової термінології» (Київ: Наук. думка. – Т. 1–3. – 1994, 1996, 1998).

Резюме українською, російською та англійською мовами з ключовими словами подаються на окремій сторінці (обов'язково вказати написання прізвищ, назву статті та інституту трьома мовами).

Рукопис та рисунки (на окремій сторінці) слід надсилати у двох екземплярах. Текст має бути підготовлений методом комп'ютерного набору; 1,5 інтервала між рядками, розмір шрифту 14 пт.

Файл статті подається у форматі LaTeX2ε та з результатом трансляції у dvi- чи pdf-файл. Текст у файлі повинен точно відповідати надрукованому тексту. Рисунки потрібно записувати окремими файлами у вихідному форматі та у форматі .eps. Для імен файлів використовувати зрозумілі короткі назви, набрані латинськими літерами. Статті, що не містять математичних формул, можна подавати в форматі Word.

Список літератури складається в порядку посилання в тексті; оформлення літературних джерел повинно відповідати вимогам журналу (див. списки літератури в останніх номерах журналу).

Статті подаються безпосередньо до редакції, або надсилаються на електронну пошту DopovidiNANU@gmail.com.

Адреса редакції: Україна, 01601, Київ, вул. Терещенківська, 3, тел. (044) 235–12–16

E-mail: DopovidiNANU@gmail.com

Автор може передплатити номер журналу, в якому надруковано його статтю, у вiддiленнi зв'язку «Укрпошти» (iндекс 74137), а також у агенцiї «Укрiнформнаука» (e-mail: innovation@nas.gov.ua; тел./факс: +38(044)288-03-46).


Головна сторінка журналу  |