Доповіді НАН України. – 2014. – N 11.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Бабенко В.Ф., Бабенко В.В., Полищук М.В. Об оптимальном восстановлении интегралов от многозначных функций
pdf

Драч К.Д. Об изопериметрическом свойстве $\lambda$-выпуклых луночек на плоскости Лобачевского
pdf

Макаров В.Л. Достатні умови збіжності асимптотичного ряду В.О. Марченка для власних значень задачі Штурма–Ліувілля
pdf

Синельщиков С.Д. Про симетрії квантової площини та її розширення Лорана
pdf

Інформатика та кібернетика

Бомба А.Я., Сафоник А.П. Моделювання процесу фільтрування рідини від багатокомпонентного забруднення просторовим фільтром за умов ідентифікації масообмінного коефіцієнта
pdf

Донець Г.П., Пепеляєв В.А., Трофимчук О.М. Комбінаторні алгоритми підтримки прийняття управлінських рішень
pdf

Емец О.А., Барболина Т.Н. Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью
pdf

Механіка

Малюга В.С. Генерация звука потоком, обтекающим сферу
pdf

Никитина Н.В. О близких к синхронным движениях заряженной частицы в электромагнитной волне
pdf

Селіванов М.Ф. Визначення безпечної довжини тріщини та розподілу сил зчеплення в рамках моделі тріщини з зоною передруйнування
pdf

Фізика

Булавін Л.А., Махлайчук П.В., Храпатий С.В. Прямий розрахунок константи димеризації молекул води у насиченій водній парі
pdf

Мирошніченко В.І., Лебединський С.О. Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях
pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Волчук В.Н., Дубров Ю.И. О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях
pdf

Закарян Д.А. Вычисление поверхностной энергии контакта компонент в квазибинарных эвтектических системах
pdf

Науки про Землю

Квасниця В.М., Павлюк О.В., Квасниця І.В., Висоцький Б.Л., Гурненко І.В. Знахідка мікрокристалів самородного вольфраму в білокоровицьких протерозойських конгломератах Волині
pdf

Коваленко В.А., Вернигорова Ю.В. Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам
pdf

Лукин А.Е., Деревская Е.И., Руденко К.В. Об особенностях самородно-металлической минерализации лавобрекчий нижневендской базальтовой формации Волыни
pdf

Продайвода Г.Т., Кузьменко П.М., Вижва А.С. Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання
pdf

Хімія

Бойко В.В., Кобріна Л.В., Рябов С.В., Бортницький В.І., Віленський В.О., Керча Ю.Ю. Особливості хімічної будови уретанвмісних полімерів, отриманих із використанням ріпакового поліолу
pdf

Галиш В.В., Мілютін В.В., Чуніхін О.Ю., Картель М.Т. Модифікування лігноцелюлозних комплексів сполуками фероціаніду міді: вплив розміру кластерів на селективність сорбції радіоцезію
pdf

Камнева Н.Н., Мчедлов-Петросян Н.О., Кальченко В.И. Этоний - эффективный солюбилизатор воды в органическом растворителе
pdf

Толстов А.Л., Лобко Е.В., Лебедев Е.В., Матюшов В.Ф. Полимерные композиты на основе поли(уретан-мочевины) и наночастиц серебра
pdf

Біологія

Білявська Л.О., Нестерова Н.В., Повниця О.Ю., Войчук С.І., Бобко Т.М. Оцінка антивірусної активності препарату рибамідил на моделі змішаної адено-герпетичної інфекції
pdf

Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією
pdf

Гребнева Е.А. Механизмы образования мишенных инсерций при синтезе молекулы ДНК, содержащей цис-син циклобутановые цитозиновые димеры
pdf

Біохімія

Федорчук В.В., Танасієнко І.В., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Інгібітор Ca2+-залежних протеїнкіназ, трифлюоперазин, підвищує ефективність агробактеріальної трансформації тютюну
pdf

Медицина

Орел В.Е., Шевченко А.Д., Рихальський О.Ю., Романов А.В., Бурлака А.П., Лукін С.М., Венгер Є.Ф., Сидорик Є.П., Щепотін І.Б. Магнітна нанотерапія тварин із карциносаркомою Уокер-256
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |