Доповіді НАН України. – 2014. – N 8.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Болотов Д.В. О слоениях сфер
pdf

Гандель Ю.В., Душкин В.Д. Граничные интегральные уравнения третьей краевой задачи для уравнения Гельмгольца в $\mathbb{R}_{+}^{2}$ с плоскопараллельными разрезами
pdf

Ковалев А.М., Неспирный В.Н. Метод дополнительных функций в теории устойчивости неавтономных систем дифференциальных уравнений
pdf

Королюк Д.В. Дифузійна апроксимація статистичних експериментів з наполегливою нелінійною регресією і еквілібріумом
pdf

Лебідь М.В., Торбін Г.М. Про порівнянні та непорівнянні міри Хаусдорфа
pdf

Скороходов Д.С. О наилучшем приближении классов Гельдера линейными методами
pdf

Інформатика та кібернетика

Ємець О.О., Ольховська О.В. Монотонний ітераційний метод для розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу на переставленнях
pdf

Кудін В.І. Метод псевдобазисних матриць
pdf

Скурихин В.И., Гриценко В.И., Житецкий Л.С., Соловчук К.Ю. Метод обобщенного обратного оператора в задаче оптимального управления линейными многосвязными статическими объектами
pdf

Механіка

Гавриленко Г.Д., Мацнер В.И. Методика определения минимальных частот колебаний неидеальных ребристых цилиндрических оболочек на упругом основании
pdf

Теплофізика

Панин В.В., Кривошей Ф.А., Богдан Ю.А. Ретроспективная задача для нестационарного оператора теплопроводности
pdf

Енергетика

Патон Б.Є., Клюй М.І., Коротинський О.Є., Макаров А.В., Трубіцин Ю.О., Ганус В.О. Результати натурних вимірювань інтенсивності сонячного випромінювання в м. Київ
pdf

Науки про Землю

Осадчий В.И., Ковальчук Л.А., Осадчая Н.Н. Исследование структуры загрязнения водных объектов посредством процессов Ито
pdf

Соколовська А.В., Федоровський О.Д. Деякі методи використання матеріалів космічної зйомки для оцінки і прогнозу сталого розвитку міських територій (на прикладі м. Київ)
pdf

Хімія

Братичак М.М., Івашків О.П., Астахова О.Т. Хімічна модифікація епоксидного олігомеру ЕД-20 1,4-бутандіолом
pdf

Опанасенко О.А., Сінельніков С.І., Рябов С.В., Керча Ю.Ю. Циклодекстринвмісні кополімери - синтез, властивості та застосування в процесах фотокаталізу
pdf

Тарасевич Ю.И., Трифонова М.Ю., Маринин А.И., Доленко С.А., Малышева М.Л. Адсорбционный подход к определению размера и массы молекул гуминовых кислот
pdf

Біологія

Гришко В.Н., Сыщикова О.В., Зенова Г.М., Чернов И.Ю. Особенности структурной организации сообществ мицелиальных актинобактерий в природных почвах Украины и России
pdf

Ляврін Б.З., Курант В.З., Хоменчук В.О., Грубінко В.В. Видові особливості ліпідного складу деяких тканин прісноводних риб Західного Поділля
pdf

Біохімія

Мельничук Д.О., Грищенко В.А. Обмін жиророзчинних вітамінів в організмі тварин при розвитку токсичного гепатиту та його коригування
pdf

Біофізика

Глушенков А.Н., Говорун Д.Н. Геометрическое построение всех возможных ассоциированных водородными связями пар нуклеотидных оснований
pdf

Медицина

Завальська Т.В. Порівняння ефективності антиагрегантної терапії у хворих на уперше виниклу і прогресуючу стенокардію за впливом на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів
pdf

Шеметун О.В., Талан О.О. Дослідження участі оксидативного стресу в розвитку радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини
pdf

Екологія

Дідух Я.П. Новий підхід до оцінки стійкості та ризиків втрати екосистем
pdf

Луцишин О.Г., Тесленко І.К., Биков В.В. Стратегія виживання деревних рослин тополі пірамідальної (Populus pyramidalis R o z.) в умовах урботехногенного забруднення
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |