Доповіді НАН України. – 2014. – N 7.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Королюк В.С., Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів накопичення в схемі фазового укрупнення
pdf

Лебєдєв Є.О., Пономарьов В.Д. Про багатоканальні системи з повторними викликами сталої інтенсивності
pdf

Михайлец В.А., Чеханова Г.А. Фредгольмовые краевые задачи с параметром на пространствах $C^{(n)}[a,b]$
pdf

Попович Д.Р. Контракція між алгебрами Лі з обов'язково сингулярними компонентами матриці контракції
pdf

Чернецька Л.О. Тривимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації типу Паде для функцій трьох змінних
pdf

Goriunov A.S. Multiinterval Sturm–Liouville boundary-value problems with distributional potentials
pdf

Інформатика та кібернетика

Копець М.М. Оптимальне керування процесом нагрівання тонкого стержня
pdf

Литвин О.М., Литвин О.О., Ткаченко О.В., Грицай О.Л. Ермітова інтерлінація функцій двох змінних на заданій системі неперетинних ліній із збереженням класу $C^{r}(\mathbb{R}^{2})$
pdf

Механіка

Загуменный Я.В. Динамика и структура стратифицированного течения около горизонтальной пластины
pdf

Никитина Н.В. О существовании гомоклинической траектории с симметрией в трехмерных системах
pdf

Фізика

Роман В.І., Купліаускіене А.В., Боровик О.О., Зацарінний О.І. Динаміка збудження автоіонізаційних станів атому рубідію і молекули Rb2 при електрон-атомних зіткненнях
pdf

Теплофізика

Халатов А.А., Доник Т.В. Новый критерий теплогидравлической эффективности интенсификаторов теплообмена
pdf

Матеріалознавство

Галанов Б.А., Валеева И.К. Скользящий контакт шероховатых упругих тел с учетом их адгезии
pdf

Науки про Землю

Доценко С.Ф., Миклашевская Н.А. Возмущения уровня Каркинитского залива Черного моря, вызванные прохождением атмосферного фронта
pdf

Еремеев В.Н., Жуков А.Н., Мельникова О.Н., Сизов А.А., Чухарев А.М. Мультимасштабная квазипериодичность индекса Cевероатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря
pdf

Лялько В.І., Єлістратова Л.О., Апостолов О.А. Використання даних наземного та космічного моніторингу температури навколишнього середовища для аналізу сучасної зміни клімату в Україні
pdf

Шаталов Н.Н. Тектоника Петрово-Гнутовского рудного узла Приазовья
pdf

Хімія

Самойленко Т.Ф., Ярова Н.В., Менжерес Г.Я., Бровко О.О. Особливості формування епоксиакрилатних взаємопроникних полімерних сіток під впливом сонячного випромінювання
pdf

Струтинська Н.Ю., Лівіцька О.В., Слободяник М.С., Затовський І.В. Взаємодія в розплавлених системах MIPO3–FeO(Fe2O3)–MICl, MI — Li, Na, K
pdf

Травинская Т.В., Брыкова А.Н., Курдиш И.К., Чевычалова А.В., Савельев Ю.В. Деградируемые иономерные полиуретаны на основе экзополисахарида ксантана
pdf

Біологія

Данилов М.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу колоректального раку
pdf

Біохімія

Борова М.М., Науменко А.П., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Стабільність квантових точок CdS, синтезованих за допомогою бактерії Escherichia coli
pdf

Гулевский А.К., Ахатова Ю.С., Сысоев А.А., Сысоева И.В. Стимулирующее действие низкомолекулярной фракции кордовой крови на энергетический обмен в лейкоцитах
pdf

Біофізика

Плоднік Д.П., Войтешенко І.С., Говорун Д.М. Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m1Thy·m9Ade
pdf

Проценко І.О. Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки в молекулі кверцетину: дослідження методом аналізу топології електронної густини
pdf

Медицина

Пілінська М.А., Дибський С.С., Дибська О.Б., Швайко Л.І. Результати дослідження персистенції прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові практично здорових волонтерів
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |