Доповіді НАН України. – 2014. – N 5.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Болотов Д.В. Топология слоений неотрицательной кривизны на пятимерных многообразиях II
pdf

Герасименко В.І., Федчун Ю.Ю. Кінетичні рівняння активної м'якої речовини
pdf

Ефимушкин А.С., Рязанов В.И. О регулярных решениях задачи Римана–Гильберта для уравнений Бельтрами
pdf

Іванов О.В., Орловський І.В. Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку слабко залежних регресорів
pdf

Курдаченко Л.А., Субботін І.Я., Чупордя В.А. Про структуру модулів над узагальнено розв'язними групами
pdf

Інформатика та кібернетика

Грицик В.В., Бондарук А.Б., Грицик В.В., Кравець І.І., Опотяк Ю.В., Цмоць І.Г. Інформаційна технологія програмно-керованих растрів введення зображень у системах комп'ютерного зору
pdf

Сирик С.В., Сальников Н.Н. О применении сосредоточения в методе конечных элементов Петрова–Галеркина при решении задач конвекции-диффузии
pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Осесимметричное потенциально-вихревое течение со свободной границей
pdf

Механіка

Каминский А.А., Дудик М.В., Кипнис Л.А. Влияние области деструкции материала вблизи вершины межфазной трещины на условия ее страгивания
pdf

Кубенко В.Д. Нестационарная нагрузка на поверхности упругого полупространства
pdf

Мартынюк А.А. Об устойчивости траекторий множества разностных уравнений
pdf

Фізика

Баранський П.І., Гайдар Г.П. Вплив високотемпературного відпалу на параметри анізотропії рухливості і анізотропії термо-ЕРС захоплення електронів фононами в n–Si
pdf

Булавін Л.А., Гаврюшенко Д.А., Коробко О.В., Сисоєв В.М., Черевко К.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину
pdf

Матеріалознавство

Ніколюк П.К., Ющенко А.В., Стасенко В.А., Ніколайчук В.Я. Дегібридизація в сполуках RAl2Si2
pdf

Науки про Землю

Дугін С.С. Оцінка і вибір полігонів для наземної завірки інформації космічного геомоніторингу
pdf

Ковальчук Л.А. Моделирование динамики статистических распределений температуры воздуха посредством процесса Орнштейна–Уленбека и уравнения Фоккера–Планка
pdf

Пустовитенко Б.Г., Мержей Е.А. К прогнозу ожидаемых сейсмических воздействий от сильных землетрясений Крыма
pdf

Шаталов Н.Н. Крупная Новоигнатьевская дайка андезитовых порфиритов — как индикатор разломно-блоковой тектоники и глубинного строения зоны сочленения Донбасса с Приазовьем
pdf

Хімія

Бичков К.Л., Теребіленко К.В., Слободяник М.С. Кристалоутворення BiVO4 з розплавів системи K–Bi–V–Mo–O
pdf

Демченко І.Б., Кісельова Т.О., Наражайко Л.Ф., Галатенко Н.А. Розробка та дослідження біологічно активного полімерного матеріалу з іммобілізованим вінкристином
pdf

Жолобко О.Ю., Тарнавчик І.Т., Воронов А.С., Будішевська О.Г., Когут А.М., Воронов С.А. Особливості формування гідрогелів на основі хітозану та поліетиленглікольдисукцинатів шляхом термообробки
pdf

Біологія

Кузнєцова Г.М., Линчак О.В., Яблонська С.В., Бахуринська О.М., Данилов М.О., Бичко А.В., Рибальченко В.К. Властивості похідних піролу як потенційних протипухлинних сполук нового покоління
pdf

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep.
pdf

Біохімія

Урвант Л.П., Макогоненко Є.М., Позняк Т.А., Пидюра М.О., Колеснікова І.М., Цап П.Ю., Березницький Г.К., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Зв'язування монАТ II-5c з Aα20–78 ділянкою фібриногену інгібує експозицію неоантигенної детермінанти в Bβ126–135 сайті молекули
pdf

Медицина

Кальниш В.В., Швец А.В. Проблема надежности: новый подход к оценке качества операторской деятельности
pdf

Пушкарьов В.М., Ковзун О.І., Пушкарьов В.В., Тронько М.Д. Дія паклітакселу та інгібітора ядерного фактора NF-κВ на пухлини раку щитоподібної залози in vivo
pdf

Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |