Доповіді НАН України. – 2014. – N 3.

pdf

Зміст     Contents


Математика

Бойко В.М. Редукція диференціальних рівнянь до алгебраїчних
анотація    pdf

Ковтонюк Д.А., Петков И.В., Рязанов В.И. О регулярных решениях задачи Дирихле для уравнений Бельтрами
анотація    pdf

Королюк Д.В. Диффузионная аппроксимация статистических экспериментов с настойчивой линейной регрессией и эквилибриумом
анотація    pdf

Лінчук Ю.С. Про один клас діагональних операторів у просторах аналітичних функцій та його застосування
анотація    pdf

Лебідь В.О., Нижник Л.П. Спектральний аналіз локально скінченних графів з одним нескінченним променем
анотація    pdf

Kurta V.V. Liouville comparison principle for solutions to semilinear parabolic second-order partial differential inequalities in the whole space
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Сергієнко І.В., Литвин О.М., Лобанова Л.С., Залужна Г.В. Аналіз обчислювальних можливостей інтерлінаційного методу скінченних елементів розв'язання нестаціонарної задачі теплопровідності
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С., Гололобова А.С. Моделирование сложных теплофизических систем с применением нечеткой логики
анотація    pdf

Ustimenko V.A. On walks of variable length in the Schubert incidence systems and multivariate flow ciphers
анотація    pdf

Механіка

Крупенин В.Л., Мягкохлеб К.Б. Об одном классе авторезонансных машин виброударного действия
анотація    pdf

Ободан Н.И., Прокопало Е.Ф., Громов В.А. Устойчивость и закритическое поведение двухслойных цилиндрических оболочек с частичным ''неприклеем'' при осевом сжатии
анотація    pdf

Фізика

Мриглод О.І., Кенна Р., Головач Ю.В., Берш Б. Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп
анотація    pdf

Прохоров Э.Д., Боцула О.В., Реутина О.А. Эффективность генерации планарных диодов n+nn+ c туннельными границами
анотація    pdf

Матеріалознавство

Курочкін В.Д. Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатів при електронно-променевому випаровуванні–конденсації бінарних систем типу Cu–Cr
анотація    pdf

Науки про Землю

Вишневський О.А. Про першу знахідку зонального піропу в осадочному чохлі Українського щита
анотація    pdf

Костинский А.С. Эволюция диссипативной структуры как модель процесса в очаге землетрясения: аналогии в живых системах и химической кинетике
анотація    pdf

Орлюк М.И., Роменец А.А., Орлюк И.М. Низкочастотный техногенный магнитный шум в г. Киев
анотація    pdf

Станкевич С.А., Титаренко О.В. Виділення осей синфазності на сейсмограмах за допомогою одновимірного перетворення Радона
анотація    pdf

Хімія

Коновалова В.В., Горобець С.В., Полоз Є.А., Бурбан А.Ф. Магнітно-активні ультрафільтраційні мембрани на основі целюлози
анотація    pdf

Кублановский В.С., Никитенко В.Н., Руденко К.П. Энергия реорганизации при разряде гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II)
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Чумак В.В. Особливості будови п'ятишарової структури ізоморфнозаміщених фаз типу CaLn4−xLnxITi5O17
анотація    pdf

Біологія

Адамчук-Чала Н.І., Яценко В.О., Іутинська Г.О. Вплив інокуляції Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на фотосинтетичний апарат сої
анотація    pdf

Куликова А.Д., Андреенко Т.И., Солдатов А.А. Цветовой полиморфизм раковины и активность аминотрансфераз тканей Mytilus galloprovincialis Lam.
анотація    pdf

Проценко І.О., Говорун Д.М. Конформаційні властивості молекули кверцетину: квантово-хімічне дослідження
анотація    pdf

Біохімія

Секан А.С., Ісаєнков С.В. Одноетапне отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей, за допомогою сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP під контролем мінімального 35S промотору
анотація    pdf

Медицина

Завальська Т.В. Вплив антиагрегантної терапії на імунологічний статус у хворих на уперше виниклу стенокардію
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |