Доповіді НАН України. – 2013. – N 7.

pdf


Математика

Крикун І.Г. Явище Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом
анотація    pdf

Крилова А.С., Сандраков Г.В. Асимптотичний аналіз спектральної задачі на дрібноперіодичній сітці
анотація    pdf

Почекета О.А. Групоїди еквівалентності узагальнених рівнянь Бюргерса
анотація    pdf

Тригуб Р.М. Точный порядок приближения периодических функций полиномами Бернштейна–Стечкина
анотація    pdf

Степанова Е.В., Шишков А.Е. Сильная и ослабленная локализация решений квазилинейных параболических уравнений
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Кривонос Ю.Г., Селезов И.Т. О моделировании диагностики включений в упругом теле
анотація    pdf

Ляшко С.І., Алєксєєнко В.В., Клюшин Д.А. Непараметричний критерій однорідності двох вибірок на основі статистики включення
анотація    pdf

Малицкий Ю.В., Семенов В.В. Схема внешних аппроксимаций для вариационных неравенств на множестве неподвижных точек фейеровских операторов
анотація    pdf

Мороз-Подворчан И.Г. К вопросу о реальной эффективности параллельных вычислений в проектируемых системах реального времени
анотація    pdf

Механіка

Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про межі застосовності наближених підходів до дослідження макроскопічних тріщин поперечного зсуву у в'язкопружних анізотропних композитах
анотація    pdf

Мартынюк А.А., Иванов И.Л. О связной устойчивости трехмашинной энергетической системы при импульсных возмущениях
анотація    pdf

Никитина Н.В. Об условиях замыкания траектории в трехмерном пространстве
анотація    pdf

Фізика

Романкевич О.В. Плавление нанокристаллов
анотація    pdf

Матеріалознавство

Кудін В.Г., Шевченко М.О., Іванов М.І., Березуцький В.В., Судавцова В.С. Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Fe–3d-метал
анотація    pdf

Науки про Землю

Булат А.Ф., Пимоненко Л.І., Блюсс О.Б., Пимоненко Д.М. Вплив тектоніки на регіональні закономірності розподілу газів у вугленосних відкладах Донбасу
анотація    pdf

Логвинов И.М., Тарасов В.Н., Гордиенко И.В. Результаты магнитотеллурических исследований на востоке Донбасса
анотація    pdf

Полонский А.Б., Воскресенская Е.Н., Вышкваркова Е.В. Пространственно-временная изменчивость интенсивных осадков на территории Украины и их связь с изменениями климата
анотація    pdf

Хімія

Безродный В.И., Стратилат М.С., Негрийко А.М., Косянчук Л.Ф., Клишевич Г.В., Тодосийчук Т.Т. Влияние алифатической полиуретановой матрицы на спектральные и фотофизические характеристики красителей в активных лазерных элементах
анотація    pdf

Добриднєв О.В., Воловненко Т.А., Воловенко Ю.М. Синтез спіро-2-(5-аміно-2,3-дигідро-3-оксопірол-4-іл)-1,3-диметилбензоімідазоліум хлоридів
анотація    pdf

Теребіленко К.В., Мірошніченко М.Ю., Баумер В.Н., Линник Р.П., Слободяник М.С. Синтез, будова та червона люмінесценція KBi(WO4)2 : Pr3+
анотація    pdf

Хоменко О.І., Будішевська О.Г., Воронов А.С., Варваренко С.М., Кудіна О.О., Тарнавчик І.Т., Воронов С.А. Амфіфільні діестери піромелітової кислоти з фрагментами холестеролу для солюбілізації ліпофільних речовин
анотація    pdf

Шаранда Л.Ф., Бумагин Н.А., Голанцов Н.Е., Ливанцов М.В., Огенко В.М., Волков С.В. Высокоэффективные наноразмерные каталитические системы Pd/C/Al2O3 в реакциях кросс-сочетания в водной среде
анотація    pdf

Біологія

Луців А.І., Грубінко В.В. Особливості поглинання Mn2+, Zn2+, Cu2+ і Pb2+ клітинами Chlorella vulgaris Beijer.
анотація    pdf

Біохімія

Ісаєнков С.В., Маатхаус Ф.Й.М. Функціональна експресія генів вакуолярних калієвих каналів родини TPK арабідопсису в мутантній лінії Escherichia coli LBA2003
анотація    pdf

Коваленко Н.О., Палладіна Т.О. Експресія генів H+-АТФази плазматичних мембран клітин коренів кукурудзи за умов сольового стресу та дії біоактивних препаратів
анотація    pdf

Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. Ліпідний склад ядер клітин зябер коропа (Cyprinus carpio L.) при дії підвищених концентрацій іонів цинку та кадмію
анотація    pdf

Медицина

Коваленко О.В., Холодна Л.С., Сенін С.А., Любченко Г.А., Гридіна Н.Я. Вміст мікроелементів у плазмі крові хворих при розвитку пухлинних процесів
анотація    pdf

Екологія

Руденко Л.И., Хан В.Е., Одинцов А.А., Джужа О.В. Фазовое распределение, формы нахождения и доля микрочастиц в грунтовой воде по 137Cs, 90Sr, урану и трансурановым элементам
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |