Доповіді НАН України. – 2013. – N 1.

pdf


Математика

Городецький В.В., Мартинюк О.В., Петришин Р.І. Задача Коші для одного класу сингулярних еволюційних рівнянь
анотація    pdf

Kурдаченко Л.A., Семко М.М. Групи, у яких нормальні замкнення циклічних підгруп мають обмежені скінченні ранги Хірша–Зайцева
анотація    pdf

Покутний О.О. Про розвинення методу рядів Неймана узагальненого обертання на спектрі оператора в просторах Банаха та Фреше
анотація    pdf

Чуйко С.М. Ускорение сходимости итерационной схемы для нелинейной нетеровой краевой задачи
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Грицик В.В., Цмоць І.Г., Теслюк В.М. Методологія системного проектування нейрокомп'ютерних засобів мобільних робототехнічних систем
анотація    pdf

Михайлюк В.О. Поліноміальна порогова реоптимізація задач про узагальнену виконуваність з предикатами обмеженої розмірності
анотація    pdf

Скобелев В.В. О гомоморфизмах автоматов на многообразиях над кольцом
анотація    pdf

Механіка

Мартынюк А.А. Об устойчивости движения при интервальных начальных условиях
анотація    pdf

Кіт Г.С., Галазюк О.В. Плоска деформація тіла зі стрічковою пеленою теплових джерел або диполів
анотація    pdf

Попадюк І.Й., Шацький І.П., Шопа В.М. Фрикційний контакт циліндричної оболонки з деформівним заповнювачем при немонотонному навантаженні
анотація    pdf

Фізика

Келемен В.И., Ремета Е.Ю. Релятивистский оптический потенциал и характеристики процесса упругого рассеяния электрона на тяжелом атоме
анотація    pdf

Мамуня Є.П., Матковська О.К., Шандрук М.І., Лебедєв Є.В. Електричні властивості іонпровідних епоксинеорганічних полімерів
анотація    pdf

Матеріалознавство

Закарян Д.А., Хачатрян А.В. Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов
анотація    pdf

Плющай І.В., Макара В.А., Плющай О.І. Магнітний стан крайової дислокації в кремнії
анотація    pdf

Семиноженко В.П., Матвиенко О.О., Крыжановская А.С., Саввин Ю.Н., Погорелова Н.В., Ващенко В.В., Толмачев О.В. Наногибридные электролюминесцентные гетероструктуры на основе поли(диоктилфлуорена) и градиентных квантовых точек CdZnSeS
анотація    pdf

Науки про Землю

Еремеев В.Н., Букатов А.Е., Букатов А.А., Бабий М.В. Межгодовая изменчивость теплообмена океана и атмосферы в Антарктике
анотація    pdf

Полонский А.Б., Шокурова И.Г. Долговременная изменчивость температуры и солености в Черном море и ее причины
анотація    pdf

Ходоровский А.Я., Апостолов А.А. Метод количественного выделения систем линеаментов
анотація    pdf

Хімія

Бабич І.В., Рябов С.В., Бойко В.В., Дмитрієва Т.В., Бортницький В.І., Козлов О.В., Керча Ю.Ю. Комплекси включення циклодекстринів з альбуміном
анотація    pdf

Каряка Н.С., Слива Т.Ю., Трачевський В.В., Знов'як К.О., Амірханов В.М. Синтез та спектральні дослідження комплексів лантаноїдів на основі диметил-N-бензоїламідофосфату у неводних розчинах та кристалічному стані
анотація    pdf

Макеєва Л.В., Гладир І.І., Рожнова Р.А., Демченко І.Б. Розробка методу синтезу фолат-кон'югованого фероцену
анотація    pdf

Огар Г.О., Долинська Л.В., Шевчук О.М., Токарев В.С. Синтез та властивості макрофотоініціатора на основі бензоїну
анотація    pdf

Біологія

Гребнева Е.А. Три источника немишенных мутаций замены оснований, образующихся после облучения молекулы ДНК ультрафиолетовым светом
анотація    pdf

Шпакова Н.М., Нипот Е.Е., Орлова Н.В., Александрова Д.И., Шапкина О.А. Осмотическая чувствительность эритроцитов млекопитающих после их истощения по АТФ
анотація    pdf

Шиманская Т.В., Гошовская Ю.В., Сагач В.Ф. Влияние сероводорода на функциональное состояние и резервные возможности миокарда
анотація    pdf

Біохімія

Шейко О.А., Мусатенко Л.І. Значення фітогормонів Ophrys oestrifera M. Bieb. (род. Orchidaceae Juss.) при введенні в культуру in vitro
анотація    pdf

Біофізика

Цибулін О.С., Сидорик Є.П., Брєєва О.В., Бучинська Л.Г., Якименко І.Л. Дозозалежний мутагенний ефект мікрохвильового випромінювання
анотація    pdf

Медицина

Кундієв Ю.І., Ульберг З.Р., Трахтенберг І.М., Чекман І.С., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Рєзніченко Л.С., Марченко М.Л. Проблема оцінки потенційних ризиків наноматеріалів та шляхи її вирішення
анотація    pdf

Танасієнко О.А., Потебня Г.П., Олевінська З.М., Співак М.Я. Індукція синтезу інтерферону, обумовлена лектином бактеріального походження
анотація    pdf

Екологія

Романенко В.Д., Щербак В.І., Якушин В.М., Майстрова Н.В., Семенюк Н.Є. Екологічні наслідки антропогенного впливу на гідроекосистеми Шацького національного природного парку
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |