Доповіді НАН України. – 2012. – N 12. – С. 142–148.Характеристика мікоценозу кореневої зони пшениці ярої за функціональною дією на рослини

В.П. Патика, Є.П. Копилов, В.Г. Спиридонов, О.Б. Копилова

Анотація
З кореневої зони пшениці ярої, вирощеної на лучно-чорноземному вилугованому грунті, в чисту культуру виділено 328 штамів мікроміцетів, які належали до 15 родів. Виділені гриби були охарактеризовані за дією на рослини: фітопатогенні (37,5%), фітотоксичні (13,7%), а також продуценти біологічно активних речовин (17,4% загальної кількості виділених грибів). Відібрано штами грунтових грибів, які можна вважати перспективними продуцентами фітогормональних речовин з ауксиновою, гібереліновою та цитокініновою активністю. Ідентифікація за культурально-морфологічними ознаками, а також з використанням видоспецифічних праймерів дозволила віднести їх до виду Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries.

Повний текст статі в pdf-форматі


Характеристика микоценоза корневой зоны яровой пшеницы по функциональному воздействию на растения

В.Ф. Патыка, Е.П. Копылов, В.Г. Спиридонов, О.Б. Копылова

Аннотация
Из корневой зоны яровой пшеницы, выращенной на лугово-черноземной выщелоченной почве, в чистую культуру было выделено 328 штаммов микромицетов, относящихся к 15 родам. Полученные штаммы охарактеризованы по действию на растения: фитопатогенные (37,5%), фитотоксические (13,7%), а также продуценты биологически активных веществ (17,4% общей численности выделенных штаммов). Отобраны штаммы почвенных грибов, которые можно считать перспективными продуцентами фитогормональных веществ с ауксиновой, гиббереллиновой и цитокининовой активностью. Идентификация по культурально-морфологическим признакам, а также с использованием видоспецифических праймеров позволила отнести их к виду Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries.


Description of spring wheat root zone mycocenosis by its functional impact on plants

V.P. Patyka, E.P. Kopilov, V.G. Spiridonov, O.B. Kopilova

Abstract
328 fungi strains related to 15 genera are isolated into pure culture from the spring wheat root zone grown up on leached chernozem meadow soil. The obtained strains are described by their impact on plants. Among soil fungi in the spring wheat root zone, 37.5% of strains have been identified as phytopathogenic, 13.7% — as phytotoxic, and 17.4% — as producers of biologically active substances. The selected strains of soil fungi are considered as perspective producers of phytohormonal substances with the auxin, gibberellin, and cytokinin activities. Identification of the strains by morphological and cultural features with the use of species-specific primers allows us to rank them to Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries.


Назад до номера  |  Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |