Доповіді НАН України. – 2012. – N 12. – С. 70–75.Розрахунок функції виробництва ентропії в процесах дифузії за наявності хімічних реакцій

Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко

Анотація
Однією з основних задач термодинаміки незворотних процесів як польової теорії є отримання концентраційної залежності інтенсивності виробництва ентропії в системі для різноманітних незворотних процесів, що в ній протікають. Для цього необхідним є знання макроскопічних законів збереження в локальній формі, в які входять такі величини, як потоки речовини, тепла, імпульсу. В роботі проведено дослідження виробництва ентропії в обмежених системах за наявності процесів дифузії для розчинів різних типів у рамках лінійної термодинаміки незворотних процесів, зокрема розглянуто загальне рівняння для швидкості виробництва ентропії за наявності процесів дифузії, а також побудовано модель, яка описує виробництво ентропії в плоскопаралельному шарі з осмотичними граничними умовами.

Повний текст статі в pdf-форматі


Расчет функции производства энтропии в процесах диффузии при наличии химических реакций

Л.А. Булавин, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сысоев, К.В. Черевко

Аннотация
Одной из основных задач термодинамики необратимых процессов как полевой теории является получение концентрационной зависимости интенсивности производства энтропии в системе для различных протекающих в ней необратимых процессов. Для этого необходимо знание макроскопических законов сохранения в локальной форме, куда входят такие величины, как потоки вещества, тепла, импульса. В работе исследовано производство энтропии в ограниченных системах при протекании процессов диффузии для разных типов растворов в рамках линейной термодинамики необратимых процессов. В частности, рассмотрено общее уравнение для скорости производства энтропии при протекании процессов диффузии, а также построена модель, описывающая производство энтропии в плоскопараллельном слое с осмотическими краевыми условиями.


Evaluation of the entropy production function for the diffusion process in the presence of chemical reactions

L.А. Bulavin, D.А. Gavryushenko, V.М. Sysoev, К.V. Cherevko

Abstract
Evaluation of the dependence of the entropy production intensity on the concentration in different processes running in a system is one of the main tasks of the nonequilibrium thermodynamics as a field theory. To do this, it is necessary to know the macroscopic conservation laws in their local form that includes such quantities as the substance, heat, and momentum flows. We study the entropy production in bounded systems with regard for the diffusion processes for various solutions within the thermodynamics of irreversible processes. The general equation for the entropy production rate with regard for the diffusion is derived. A model describing the entropy production in a plane-parallel layer under the osmotic boundary conditions is introduced.


Назад до номера  |  Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |