Доповіді НАН України. – 2012. – N 12. – С. 24–30.Оператори редукції рівняння Бюргерса

О.А. Почекета, Р.О. Попович

Анотація
Систематично досліджено задачу про оператори редукції рівняння Бюргерса. Наведено нове доведення теореми про спеціальний ''no-go'' випадок регулярних операторів редукції, а також побудовано зображення коефіцієнтів цих операторів у спеціальному випадку через розв'язки вихідного рівняння.

Повний текст статі в pdf-форматі


Операторы редукции уравнения Бюргерса

А.А. Почекета, Р.Е. Попович

Аннотация
Систематически исследована задача об операторах редукции уравнения Бюргерса. Приведено новое доказательство теоремы о специальном ''no-go'' случае регулярных операторов редукции, а также построено представление коэффициентов этих операторов в специальном случае через решения исходного уравнения.


Reduction operators of the Burgers equation

O.A. Pocheketa, R.O. Popovych

Abstract
The problem of reduction operators of the Burgers equation is systematically studied. A new proof of the theorem on the special ''no-go'' case of regular reduction operators is presented, and the representation of the coefficients of these operators in the special case in terms of solutions of the initial equation is constructed.


Назад до номера  |  Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |