Доповіді НАН України. – 2012. – N 11.

pdf


Математика

Борисенко А.А., Мирошниченко С.В. О флаговой кривизне двумерных поверхностей трехмерных пространств Рандерса
анотація    pdf

Кодлюк Т.И., Михайлец В.А. Многоточечные краевые задачи с параметром в пространствах Соболева
анотація    pdf

Музичук Ю.А., Хапко Р.С. Про метод граничних інтегральних рівнянь розв'язування крайових задач для систем еліптичних рівнянь спеціального виду у частково необмежених областях
анотація    pdf

Тушев А.В. О примитивных представлениях конечно порожденных линейных групп конечного ранга
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бодянський Є.В., Машталір С.В. Виявлення змін у потоці відеоданих на основі аналізу багатовимірних часових рядів
анотація    pdf

Лебедева Т.Т., Семенова Н.В., Сергиенко Т.И. Исследование устойчивости векторных задач дискретной оптимизации с различными принципами оптимальности
анотація    pdf

Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Давидок А.Є. Математичне моделювання дифузійних потоків у випадково неоднорідній шаруватій смузі
анотація    pdf

Механіка

Александров А.И. Решение задач о контакте упругих тел с использованием нелинейных интегральных уравнений
анотація    pdf

Гавриленко Г.Д., Мацнер В.И. Свободные колебания неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении
анотація    pdf

Кубенко В.Д. Осесимметричная задача нестационарного вдавливания твердого тела в упругое полупространство (постоянная область контакта)
анотація    pdf

Пастернак Я.М. Побудова інтегральних рівнянь магнітоелектропружності на основі формалізму Стро
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Штаблавий І.І., Файдюк Н.В., Савчук Р.М. Фізичні властивості розплавів евтектик NaF–LiF–LaF3 та NaF–LiF–NdF3
анотація    pdf

Шовгенюк M.В., Крик М.Р. Аналітичний розв'язок рівнянь автотипного синтезу зображення в колірному просторі ICaS
анотація    pdf

Матеріалознавство

Дулина Н.А., Пархоменко С.В., Пузиков В.М., Толмачев А.В., Явецкий Р.П. Оптическая нанокерамика (Lu0,95Eu0,05)2O3, полученная вакуумным спеканием нанопорошков
анотація    pdf

Лавренко В.А., Скороход В.В., Чеховский А.А. Особенности электрохимического получения нанопокрытий и нанопорошков металлов, оксидов и нитридов методом электролиза ацетонитрила при высоких напряженностях электрического поля
анотація    pdf

Науки про Землю

Гордиенко В.В., Гордиенко И.В., Завгородняя О.В. Новые определения теплового потока на склоне Воронежского кристаллического массива
анотація    pdf

Коваленко В.А. Миоценовые остракоды Восточного Приазовья
анотація    pdf

Ковальчук Л.А. Оценивание состояния местного климата двумерным законом статистических распределений аномалий температуры воздуха и атмосферных осадков на примере Киева
анотація    pdf

Скрипалева Е.А. Региональные особенности межгодовой изменчивости структуры поля температуры поверхности океана в районе Антарктического полуострова по данным ре-анализа NCEP
анотація    pdf

Хімія

Бережницкая А.С., Савченко И.А., Трунова Е.К., Роговцов А.А., Иваха Н.Б. Новые прекурсоры для получения наноматериалов на основе комплекса неодима
анотація    pdf

Братичак М.М., Башта Б.Б., Астахова О.Т., Дончак В.А. Хімічна модифікація карбоксилвмісного олігомеру з перефірними групами дигліциділовим ефіром дифенілолпропану
анотація    pdf

Москвіна В.С., Шабликіна О.В., Туров О.В., Іщенко В.В., Хиля В.П. Дослідження продуктів взаємодії 2'-карбоксидезоксибензоїнів та їх амідів з диметилацеталем диметилформаміду
анотація    pdf

Біологія

Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І. Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння — як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку
анотація    pdf

Колупаєв Ю.Є., Обозний О.І., Мусатенко Л.І. Участь супероксиддисмутази у клітинному сигналінгу при тепловому загартуванні проростків пшениці
анотація    pdf

Патика М.В., Танчик С.П., Колодяжний О.Ю., Іванюк М.Ф., Круглов Ю.В., Мельничук М.Д., Патика Т.І. Формування біорізноманіття та філотипової структури еубактеріального комплексу чорнозему типового при вирощуванні пшениці озимої
анотація    pdf

Царенко П.М., Борисова О.В., Блюм Я.Б. Мікроводорості колекції IBASU-A — ресурс біомаси для отримання біодизелю
анотація    pdf

Біохімія

Степанова Л.І., Грубська Л.В., Хижняк С.В., Войціцький В.М. Цитохроми дихального ланцюга мітохондрій ентероцитів тонкої кишки щурів при дії іонізуючої радіації
анотація    pdf

Циганкова В.А. Генетичні механізми успадкування стійкості пшениці та нуту до патогенних мікроміцетів роду Fusarium L.
анотація    pdf

Медицина

Калініченко О.В., Мишуніна Т.М., Тронько М.Д., Зурнаджи Л.Ю. Активність цистеїнових катепсинів у тканині щитоподібної залози хворих з еутиреоїдним вузловим зобом
анотація    pdf

Екологія

Поликарпов Г.Г. Концептуальная модель экстремального биогеоценоза восстановительной зоны Черного моря
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |