Доповіді НАН України. – 2012. – N 10.

pdf


Математика

Акбергенов А.А., Пелюх Г.П. Побудова неперервних розв'язків одного класу систем нелінійних різницевих рівнянь
анотація    pdf

Kurta V.V. A Liouville comparison principle for solutions of quasilinear singular parabolic second-order partial differential inequalities
анотація    pdf

Олійник Б.В. Самоподібність і вінцеві добутки метричних просторів
анотація    pdf

Халіна К.С. Про керованість крайовими умовами Діріхле для неоднорідної струни на півосі
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Богаєнко В.О., Даниленко Ю.Ю., Фінін Г.С. Інтерполяція геоінформаційних даних з використанням методу функцій Гріна
анотація    pdf

Марценюк В.П., Андрущак І.Є., Гвоздецька І.С., Климук Н.Я. Математичні моделі в системі підтримки прийняття рішень страхового забезпечення лікування онкологічних захворювань: підхід на основі динаміки Гомперца
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С., Замула А.А. Об одном подходе при моделировании сложных систем
анотація    pdf

Механіка

Бастун В.Н. К оценке нижней границы интервала рассеяния предельных напряжений в элементах оболочечных конструкций
анотація    pdf

Гололобов В.И. Осесимметричные резонансные колебания гибкой шарнирно опертой вязкоупругой пластины с пьезослоями
анотація    pdf

Никитина Н.В. О бифуркациях и аналитическом решении в модели Рикитаки
анотація    pdf

Фізика

Баранський П.І., Гайдар Г.П. Визначення параметра анізотропії термоерс захоплення в багатодолинних напівпровідниках
анотація    pdf

Дяченко М.М., Мирошніченко В.І., Холодов Р.І. Електрична сприйнятливість замагніченої електронної плазми з урахуванням анізотропії температури в рамках квантової теорії поля
анотація    pdf

Черепанов В.В., Сененко А.І., Прилуцький Ю.І., Марченко О.А., Наумовець А.Г. Структура плівок немодифікованих фулеренів C60, адсорбованих з фізіологічних розчинів на поверхні слюди і золота
анотація    pdf

Матеріалознавство

Григорьев О.Н., Галанов Б.А., Коротеев А.В., Котенко В.А., Мелах Л.М. Структура и сопротивление внедрению гетерофазной керамики B4C–CaB6–TiB2
анотація    pdf

Науки про Землю

Алексеев Д.В. Численное моделирование влияния гидротехнических сооружений на характеристики ветрового волнения в Севастопольской бухте
анотація    pdf

Даниленко В.А., Скуратівський С.І. Солітоноподібні хвилі в нерівноважних середовищах
анотація    pdf

Жолобак Г.М., Шпортюк З.М., Сибірцева О.М., Дугін С.С. Дослідження спектрів відбиття посівів озимої пшениці молочно-воскової стиглості в зоні червоного краю як потенційних індикаторів дистанційної диференціації гетерогенності рослинного покриву
анотація    pdf

Костюченко Ю.В., Соловйов Д.М., Ющенко М.В., Дугін С.С., Копачевський І.М., Артеменко І.Г. Використання наземних гіперспектрометричних вимірювань для калібрування даних ДЗЗ в задачах оцінки стану навколишнього середовища
анотація    pdf

Тарасов В.Н., Логвинов И.М., Гордиенко И.В. Результаты магнитотеллурических исследований юга Воронежской антеклизы
анотація    pdf

Хімія

Братичак М.М., Яцишин О.І. Пероксидна похідна монометакрилату епоксидної смоли ЕД-24
анотація    pdf

Давідовіч І.С., Калітовська Г.В., Антонюк Н.Г., Бурбан А.Ф. Отримання альгінатних мікрокапсул мікроемульсійним методом: вплив параметрів процесу на характеристики мікрокапсул
анотація    pdf

Курочкін В.Д. Частотний коефіцієнт в теорії абсолютних швидкостей реакцій
анотація    pdf

Руденко Л.И., Хан В.Е.-И., Джужа О.В., Кашковский В.И., Аксеновская О.А., Пархоменко В.И. Комплексный способ очистки жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов
анотація    pdf

Співак В.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Атаманюк І.В. Регулювання фізико-хімічних та адсорбційних властивостей українських сапонітів
анотація    pdf

Біологія

Андреева А.Ю., Солдатов А.А. Изменения объема ядерных эритроцитов скорпены в условиях внешней гипоксии (эксперименты in vitro)
анотація    pdf

Анистратенко В.В., Рябцева Ю.С., Цегельник З.В. Репродуктивные характеристики моллюсков рода Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) в зимний период на примере украинских популяций
анотація    pdf

Федоренко О.А., Марченко С.М. Потенціалзалежність активності внутрішньоклітинних іонних каналів нейронів — новий механізм регуляції кальцієвого сигналу
анотація    pdf

Харчук І.В., Рибальченко В.К., Андрухов О. Вплив АТФ-конкурентних інгібіторів тирозинкіназ похідних малеіміду і дигідропіролу на життєздатність та апоптоз клітин ротової порожнини
анотація    pdf

Біохімія

Весельська Н.С., Янчук П.І., Барановський В.А., Макарчук М.Ю. Особливості жовчоутворення при зміні функціонального стану ендотелінових рецепторів
анотація    pdf

Сабирова Т.Ю., Лозовая О.Й., Юзвенко Л.В., Жидкевич Н.В., Диденко Л.Ф., Спивак Н.Я. Фиторабдовирусы как регрессирующий фактор растительной опухоли
анотація    pdf

Біофізика

Гребнева Е.А. Природа и механизмы образования горячих и холодных пятен ультрафиолетового мутагенеза
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |