Доповіді НАН України. – 2012. – N 8.

pdf


Математика

Золотарев В.А. Обратная задача для оператора Штурма–Лиувилля с нелокальным потенциалом
анотація    pdf

Кінаш О.М., Пароля М.І., Шеремета М.М. Зростання характеристичних функцій ймовірнісних законів
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Муньоз-Есколано Х.М., Турбай Н.А. Спряжено-переставні підгрупи деяких нескінченних груп
анотація    pdf

Подлевський Б.М., Хлобистов В.В. Градієнтний метод розв'язування нелінійних багатопараметричних спектральних задач
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Дейнека В.С. Оптимальное управление нестационарным тепловым процессом и идентификация параметров среды при известных тепловых потоках
анотація    pdf

Литвин О.М., Нечуйвітер О.П. Наближене обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій трьох змінних з використанням сплайн-інтерфлетації на класі диференційовних функцій
анотація    pdf

Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Стешенко Г.М. Якісне та чисельне дослідження сингулярного керування конвективною дифузією суміші радіоізотопів
анотація    pdf

Механіка

Мартынюк А.А., Мартынюк-Черниенко Ю.А. О робастной устойчивости импульсных систем с последействием
анотація    pdf

Поляков В.Л. К расчету коэффициента фильтрации суффозионных грунтов
анотація    pdf

Шевченко В.П., Алтухов Е.В., Фоменко М.В. Деформация трехслойных пластин со скользящей заделкой торцов и несовершенным контактом слоев
анотація    pdf

Фізика

Герасимов O.I., Вандеваллє Н. Щодо точних розв'язків задачі про перенесення імпульсу у неоднорідному гранульованому ланцюжку
анотація    pdf

Теплофізика

Слесаренко А.П., Сорока О.С. Термостабілізація підлог приміщень з максимальним акумулюванням тепла
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Овчаренко И.А., Прусов А.В., Шокуров М.В. Моделирование катастрофических паводков в регионе Южного берега Крыма
анотація    pdf

Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н.В. Тонкозернистий ксеноліт AL1 у хондриті Allende (CV3): мінералогія та походження
анотація    pdf

Усенко О.В. Умови метаморфізму та гранітизації порід Українського щита
анотація    pdf

Хімія

Никовская Г.Н., Годинчук Н.В., Керносенко Л.А., Самченко Ю.М., Ульберг З.Р. Искусственные почвы на основе акриловых гидрогелей
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Полубінський В.В. Кристалічна структура Sr3LaNb3O12
анотація    pdf

Щербина М.Г., Костюк О.В., Іщенко М.В., Куліченко С.А. Комплексне використання катіонної поверхнево-активної речовини для визначення залишкових кількостей міді на поверхнях
анотація    pdf

Біологія

Гольцев А.М., Сафранчук О.В., Бондарович М.О., Останков М.В., Бабенко Н.М., Гаєвська Ю.О., Челомбітько О.В. Методичні підходи до стабілізації структурного і функціонального станів кріоконсервованих клітин аденокарциноми Ерліха
анотація    pdf

Гришко В.М., Піскова О.М. Процеси пероксидного окиснення ліпідів та зміни кількісного і якісного складу поверхневих ліпідів у Populus italica (Du Roi) Moench, Populus deltoides Marsh. та Aesculus hippocastanum L. за різного рівня забруднення важкими металами
анотація    pdf

Ковальова І.М., Тараборкін Л.А. Морфоекологічні особливості будови діафрагми кажанів (Chiroptera; Vespertilionidae, Rhinolophidae)
анотація    pdf

Харчук І.В., Столяр О.А., Островська Г.В., Рибальченко В.К. Порівняння стану міокарда під впливом нової цитостатичної сполуки похідного дигідропіролу і 5-фторурацилу
анотація    pdf

Біохімія

Гурмач В.В., Балинський О.М., Бориско П.О., Платонов М.О., Баєнг Г.Х., Ковальський Д.Б., Прилуцький Ю.І. Пошук низькомолекулярних лігандів для SH2-доменів методом докінгу міжмолекулярних взаємодій
анотація    pdf

Чернишенко В.О., Макогоненко Є.М., Луговськой Е.В., Чернишенко Т.М., Платонова Т.М., Михаловська Л.І., Комісаренко С.В. Кінетика гідролізу Bβ-ланцюга молекули фібриногену, мономерного та полімерного фібрину desА фібриногеназою з отрути Echis multisquamatis
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О. Система внутрішньомолекулярних водневих зв'язків, що стабілізують конформери 2'-дезоксиксантозину
анотація    pdf

Медицина

Колесник Ю.М., Чекман І.С., Яковлєва І.Ю., Белєнічев І.Ф., Абрамов А.В., Горчакова Н.О. Порівняльний аналіз впливу таурину і пірацетаму на морфологічні зміни головного мозку щурів при циркуляторній гіпоксії
анотація    pdf

Пілінська М.А., Дибський С.С., Дибська О.Б., Швайко Л.І., Сушко В.О. Реалізація прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на рак легенів
анотація    pdf

Екологія

Гончарук В.В., Савлук О.С., Саприкіна М.М., Руденко А.В. Технологія очистки води від мікроміцетів
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |