Доповіді НАН України. – 2012. – N 5.

pdf


Математика

Вірченко Н.О. Узагальнення конфлюентних гіпергеометричних функцій
анотація    pdf

Грушка Я.І. Мінливі множини та їх властивості
анотація    pdf

Денега И.В. Некоторые неравенства для внутренних радиусов частично неналегающих областей
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Єрмолкевич Т.В., Субботін I.Я. Про будову періодичних груп, скінченно породжені підгрупи яких або переставні, або пронормальні
анотація    pdf

Листопадова В.В. Застосування проекційно-ітеративного методу до багатоточкових задач для диференціальних рівнянь з параметрами та запізненням
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Азаренков Н.А., Пигнастый О.М., Ходусов В.Д. О законе возрастания энтропии технологического процесса
анотація    pdf

Дейнека В.С., Аралова А.А. Оптимальное управление термонапряженным состоянием полого длинного цилиндра
анотація    pdf

Шатырко А.В. Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова
анотація    pdf

Механіка

Гарт Э.Л., Гудрамович В.С. Численный анализ процесса упруго-пластического деформирования структурированных сред
анотація    pdf

Перепелица В.Г., Коломиец А.Н., Шматовский Л.Д. Особенности напряженного состояния горного массива в процессе проведения выработки
анотація    pdf

Поляков В.Л. Моделирование процесса водоочистки в загрузке адсорбера
анотація    pdf

Чехов В.В. Диференціювання рівнянь методу скінченних елементів для великих деформацій у тензорно-матричній формі
анотація    pdf

Фізика

Бабич А.В. Критические размерности систем с анизотропной модуляцией параметров порядка
анотація    pdf

Линчевский И.В. Влияние магнитомеханического резонанса на амплитудно- и фазочастотные зависимости переменных составляющих эффекта Фарадея
анотація    pdf

Матеріалознавство

Валах М.Я., Кончиць А.А., Янчук І.Б., Шаніна Б.Д., Алєксєєв A.Д., Василенко T.A., Молчанов О.М., Кірилов A.K. Структурні та магніторезонансні дослідження викопного вугілля Донецького басейну
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Хазан Я.М. Взаимосвязь между траппами, карбонатитами и кимберлитами и ее возможные причины
анотація    pdf

Гордиенко В.В., Гордиенко Л.Я. Сейсмологические данные о глобальной астеносфере
анотація    pdf

Ємельянов В.О., Прохорова Л.А. Інженерно-геологічні аспекти вивчення морських геолого-екологічних систем
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Эффективный метод исследования сложнопостроенных анизотропных пластов-коллекторов в терригенных разрезах
анотація    pdf

Хімія

Галаган Н.П., Гунько В.М., Порхун Н.Г., Новикова Е.А., Туров В.В. Влияние дисперсности нанокремнеземов на их биоактивность по отношению к гаметам быка
анотація    pdf

Иванова Н.Д., Болдырев Е.И., Шмаров Е.В., Стадник О.А., Климчук Д.А., Щербатюк Н.Н. Наноструктурный композит на основе оксидных соединений хрома и кобальта: синтез и свойства
анотація    pdf

Иванов Л.В., Картель Н.Т. Оценка микровязкости клеточных мембран различной природы методом спиновых зондов
анотація    pdf

Руденчик Т.В., Рожнова Р.А., Бондаренко П.О., Демченко І.Б., Кісельова Т.О. Синтез та дослідження нових фумаратвмісних поліуретанів
анотація    pdf

Біологія

Кравец Е.А., Бережная В.В., Сакада В.И., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Восстановление структурной архитектоники меристемы корня после радиационного воздействия
анотація    pdf

Микуляк В.В., Корнелюк О.І. Динамічне формування β-тяжової структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis за даними молекулярної динаміки
анотація    pdf

Біохімія

Позняк Т.А., Колеснікова І.М., Макогоненко Є.М., Литвинова Л.М., Костюченко О.П., Гоголінська Г.К., Пидюра М.О., Андріанов С.І., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Зміни просторової орієнтації αС-регіонів фібриногену в процесі його трансформації в полімерний фібрин
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О. Конформаційна ємність 2'-дезоксиксантозину та 2'-дезоксиінозину за даними методу теорії функціонала густини
анотація    pdf

Медицина

Чайковский И.А. Миниатюрные электрокардиографические программно-аппаратные комплексы: сфера применения, ограничения, перспективы развития
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |