Доповіді НАН України. – 2011. – N 6.

pdf


Математика

Борисенко А.А., Драч К.Д. О теореме сравнения углов для замкнутых кривых
анотація    pdf

Жучок А.В. Групи автоморфізмів ортогональних сум напівгруп
анотація    pdf

Олійник Б.В., Сущанський В.І. Комбінаторика однорідних розшарувань скінченних метричних просторів
анотація    pdf

Салимов Р.Р. Локальное поведение обобщенных квазиизометрий
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Романова Т.Е., Чернов Н.И. Псевдонормализованные Φ-функции для двумерных φ-объектов
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Математическое моделирование процессов кристаллизации металла с учетом конвекции и примесей
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бєлов Ю.А., Тарасюк О.В. Моделювання вищих когнітивних функцій людиноподібного інтелекту як процесу породження сенсів
анотація    pdf

Лебєдєв Є.О., Пономарьов В.Д. Про оптимальне керування інтенсивністю обслуговування в системах з повторними викликами
анотація    pdf

Малик І.В., Савчук Б.В. Асимптотика збурених стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Скобелев В.Г. Автоматы над конечным кольцом: неподвижные точки автоматных отображений
анотація    pdf

Механіка

Бабенко В.И. К оптимизации формы строго выпуклой оболочки, жестко закрепленной вдоль плоского края при внешнем давлении
анотація    pdf

Гуляєв В.І., Луговий П.З., Заєць Ю.О. Екранування нестаціонарних хвиль клиноподібним пружним включенням
анотація    pdf

Ефимова Т.Л. Исследование свободных колебаний ортотропных цилиндрических оболочек на основе различных моделей
анотація    pdf

Мольченко Л.В., Нарольський М.В. Вплив стороннього струму на деформацію гнучких кільцевих пластин змінної жорсткості в магнітному полі
анотація    pdf

Фізика

Шпак А.П., Покутний С.И., Уваров В.Н., Покутний М.С. Энергия связи парапозитрония в нанопорах металлов
анотація    pdf

Матеріалознавство

Крівцун І.В., Семенов О.П., Демченко В.Ф. До теорії формування крапель електродного металу при дуговому зварюванні плавким електродом
анотація    pdf

Кудін В.Г., Осіпов О.С., Білявина Н.М., Марків В.Я., Макара В.А., Ткач С.В. Синтез бориду Ni23−xAlxB6 реакційним спіканням в умовах високого тиску та температури
анотація    pdf

Науки про Землю

Вальтер А.А., Дикий Н.П., Еременко Г.К., Ляшко Ю.В., Андреев А.В., Писанский А.И. Рубидиевый биотит — минеральный носитель чистого изотопа стронция-87
анотація    pdf

Дубовенко Ю.І. Відновлення магнітного потенціалу в задачі Алексідзе
анотація    pdf

Емельянов В.А. Инженерно-геологические и геоэкологические исследования глубоководной зоны Черного моря в 30-м рейсе НИС ''Владимир Паршин''
анотація    pdf

Иванов В.А., Овчаренко И.А., Прусов А.В. Моделирование активного метода борьбы с паводками
анотація    pdf

Усенко О.В. Применение формационного анализа сегодня
анотація    pdf

Хімія

Віленський В.О., Керча Ю.Ю., Дмитрієва Т.В., Гончаренко Л.А., Бортницький В.І., Глієва Г.Є. Реакційноздатні похідні ріпакової олії для полімерних компаундів
анотація    pdf

Желтоножська Т.Б., Недашківська В.В., Федорчук С.В., Парцевська С.В., Пермякова Н.М., Костенко Л.С. Міцелярні наноконтейнери на основі блок-кополімерів з хімічно комплементарними компонентами для токсичних нерозчинних у воді лікарських субстанцій
анотація    pdf

Матвєєв Ю.І. Синтез трифосфінотригідроксикалікс[4]арену — нового ліганду для дизайну металокомплексних каталізаторів органічних реакцій
анотація    pdf

Харламов А.И., Кириллова Н.В. Новое вещество: молекулярные кристаллы фуллереноподобной N-содержащей молекулы углерода — (C50N10)O3H10
анотація    pdf

Біологія

Коршиков И.И., Пирко Я.В., Калафат Л.А., Горлова Е.М., Мудрик Е.А. Молекулярная филогенетика двухвойных сосен Украины: уточнение таксономического статуса на основе анализа аллозимной изменчивости
анотація    pdf

Позур В.В. Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на дозрівання дендритних клітин in vitro
анотація    pdf

Біохімія

Грубская Л.В., Войцицкий В.М., Хижняк С.В. Энергетическое состояние митохондрий энтероцитов тонкой кишки крыс после действия рентгеновского излучения низкой мощности
анотація    pdf

Гуніна Л.М., Чекман І.С., Горчакова Н.О., Небесна Т.Ю., Олішевський C.В., Головащенко Р.В. Комп'ютерне прогнозування фармакологічної активності L-карнітину на основі структурної формули
анотація    pdf

Біофізика

Войтешенко І.С., Жураківський Р.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Повний конформаційний аналіз низькомолекулярної електронейтральної моделі цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
анотація    pdf

Екологія

Кульбачко Ю.Л., Пахомов А.Е., Дидур О.А. Изменчивость биомассы дождевых червей (Lumbricidae) как отклик биоты на различные экологические условия в модельных экспериментах
анотація    pdf

Третяк П.Р., Черневий Ю.І. Приріст деревостанів старшого віку: екологічний аспект
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |