Доповіді НАН України. – 2011. – N 5.

pdf


Математика

Гончаренко М.В., Радякин Н.К. Усредненная модель колебаний упругой среды с большим количеством мелких каверн, заполненных несжимаемой жидкостью с малой вязкостью
анотація    pdf

Дрінь Я.М. Пряма і обернена задачі для одного класу рівнянь з псевдодиференціальним оператором
анотація    pdf

Ільків В.С., Савка І.Я. Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними і сталими алгебрично залежними коефіцієнтами
анотація    pdf

Ломако Т.В. Теоремы сходимости и компактности для уравнений Бельтрами
анотація    pdf

Старчак М.О., Притула М.М. Повна інтегровність нелінійної гідродинамічної системи типу Кортевега–де Фріза
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Литвин О.М., Першина Ю.І. Розв'язання тривимірної задачі комп'ютерної томографії з використанням невеликої кількості томограм
анотація    pdf

Михалевич В.М. К моделированию системы принятия решения для необайесовских задач
анотація    pdf

Сергиенко И.В., Дейнека В.С. Идентификация на основе слабых задач параметров гиперболических систем в условиях импульсных и сосредоточенных воздействий
анотація    pdf

Механіка

Гавриленко Г.Д., Мацнер В.И. Устойчивость неидеальных ребристых оболочек при комбинированном нагружении
анотація    pdf

Лила Д.М. Об уравнениях движения одной механической системы
анотація    pdf

Поляков В.Л. Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Аэробная биопленка
анотація    pdf

Шульга М.О. Про одну змішану систему рівнянь поперечних коливань пластин у полярних координатах
анотація    pdf

Фізика

Слободенюк А.О. Розв'язки рівняння Дірака у неоднорідному магнітному полі
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко А.А. Апробация ренормгрупповой модели нестационарной турбулентности
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О векторе Пойтинга для электроцепей с полигармонической входной электродвижущей силой
анотація    pdf

Матеріалознавство

Карбовский В.Л., Сорока А.П., Касияненко В.Х., Шпак А.П. Электронно-энергетический ландшафт валентных электронов арсенатных апатитов кальция и кадмия
анотація    pdf

Фирстов С.А., Луговской Ю.Ф. Дислокационная природа кинетических зависимостей прочности металлических материалов при циклическом нагружении
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Гордиенко В.В., Гордиенко И.В., Завгородняя О.В. Тепловое поле на северо-востоке Украины
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Пример эффективного решения обратной задачи многозондового индукционного каротажа
анотація    pdf

Усенко О.В. Условия формирования расплавов в архее
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Лазаренко Е.Е. Полевые шпаты ураноносных альбититов Украинского щита
анотація    pdf

Хімія

Бондаренко П.А., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Синтез новых олигооксипропиленфумаратов и исследование их фотоинициируемой сополимеризации
анотація    pdf

Руденко Л.И., Хан В.Е., Аксеновская О.А., Кашковский В.И., Джужа О.В., Горбенко В.Н., Зубенко А.В. Реагентная очистка жидких радиоактивных отходов от органических веществ и урана
анотація    pdf

Рябов С.В., Бойко В.В., Бортницький В.І., Дмитрієва Т.В., Осташко В.В., Бабич І.В., Керча Ю.Ю. Вплив замісників у β-циклодекстрині на стабільність його комплексів включення з феноксатііном
анотація    pdf

Струтинська Н.Ю., Затовський І.В., Слободяник М.С. Кристалізація складних фосфатів у розчинах-розплавах системи Cs2O–P2O5Me2IIIO3MeIIO, MeIII — Fe, Al, Ga, MeII — Mg, Co, Ni, Cu, Zn
анотація    pdf

Біологія

Дарієнко Т.М. Наземні водорості острова Зміїний (Чорне море, Україна)
анотація    pdf

Кочевенко А.С., Ферні А.Р. Клонування і аналіз гена Lycopersicon esculentum, що кодує мітохондріальну ізоформу трансамінази амінокислот з розгалуженим ланцюгом
анотація    pdf

Пастер І.П. Cекреція кортизолу мікроінкапсульованою тканиною кори надниркової залози людини в динаміці культивування
анотація    pdf

Біохімія

Костюченко О.П., Колеснікова І.М., Литвинова Л.М., Кошель Т.А., Луговська Н.Е., Луговськой Е.В., Комісаренко С.В. Моноклональні антитіла, які розпізнають нову антигенну детермінанту на D-димері фібрину людини
анотація    pdf

Рибченко Ж.I., Палладіна Т.О. Вплив синтетичних адаптогенних препаратів на функціонування вакуолярної H+-АТФази в клітинах кopeнів кукурудзи за умов засолення
анотація    pdf

Біофізика

Коломиец И.Н., Зарудная М.И., Потягайло А.Л., Говорун Д.Н. Вторичная структура домена PBS вируса иммунодефицита человека субтипов B, C, D и F
анотація    pdf

Медицина

Дивоча В.А., Гоженко А.И., Михальчук В.Н. Роль протеиназ крови и их ингибиторов в механизмах противовирусной защиты
анотація    pdf

Рецензії

Яцкив Я.С. Гончарук В.В. ''Наука о воде''
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |