Доповіді НАН України. – 2011. – N 4.

pdf


Математика

Бичков О.С. Про достатні умови стійкості гібридних автоматів з нечітким перемиканням
анотація    pdf

Борисенко А.А., Олин Е.А. Кривизны гиперсфер геометрии Гильберта
анотація    pdf

Заболотний Я.В. Застосування розділяючого перетворення в задачах про неперетинні області
анотація    pdf

Герасименко В.І., Цвір Ж.А. Квантове узагальнене кінетичне рівняння
анотація    pdf

Михайлец В.А., Мурач А.А. Индивидуальные теоремы о разрешимости эллиптических задач и пространства Хермандера
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Лебедева Т.Т., Сергиенко Т.И. Условия устойчивости по векторному критерию и ограничениям многокритериальных задач целочисленной оптимизации
анотація    pdf

Скобелев В.Г. Оценки сложности экспериментов с блоками управляемых перестановок
анотація    pdf

Ярошенко В.Н. О степенной модели прогнозирования надежности стареющих систем
анотація    pdf

Механіка

Андрейків О.Є., Долінська І.Я. Вплив високотемпературної повзучості на зародження втомних тріщин у тілах біля концентраторів напружень
анотація    pdf

Григоренко Я.М., Харитонова Л.В. Дослідження деформативності гнучких пологих циліндричних оболонок при критичних значеннях навантаження
анотація    pdf

Семенюк М.П., Жукова Н.Б., Іванова Н.І. Про варіант застосування методу Годунова до розв'язання задач стійкості оболонок обертання
анотація    pdf

Фізика

Золотарюк Я.О. Направлена динаміка флюксонів у джозефсонівських контактах під впливом періодичних збурень
анотація    pdf

Теплофізика

Басок Б.И., Авраменко А.А., Гоцуленко В.В. Динамическое демпфирование автоколебаний в модели регенеративного воздухонагревателя с сотовыми камерами горения
анотація    pdf

Матеріалознавство

Карбовский В.Л., Сорока А.П., Касияненко В.Х., Шпак А.П. Квантово-механические расчеты электронной структуры ванадатных апатитов кальция и кадмия
анотація    pdf

Данільченко В.Ю., Мазанко В.Ф., Тарасов В.В., Філатов О.В., Яковлев В.Є. Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаклепаному залізомарганцевому сплаві
анотація    pdf

Лавренко В.А., Красовский М.А., Коржова Н.П. Коррозионная стойкость алюминиевого эвтектического сплава (α–Al–Mg2Si) в 3%-м растворе NaCl
анотація    pdf

Науки про Землю

Арясова О.В., Гордиенко В.В., Гордиенко И.В. Новые определения глубинного теплового потока Земли в районе Днепровской аномалии
анотація    pdf

Доценко С.Ф., Ингеров А.В. Численный анализ цунамиопасности побережья Азовского моря
анотація    pdf

Миронцов Н.Л. Оценка влияния погрешности на решение обратной задачи индукционного каротажа
анотація    pdf

Сорокіна Л.Ю., Голубцов О.Г., Кураєва І.В., Самчук А.І. Оцінка стійкості південнополіських ландшафтів до техногенного забруднення важкими металами
анотація    pdf

Хімія

Амірханов О.В., Слива Т.Ю., Мороз О.В., Труш Є.А., Фрицький І.О. Синтез та дослідження нових гетероядерних [Zn–La] координаційних сполук на основі ненасиченого комплексу лантану з N,N'-тетраетил-N''-трихлороацетилфосфортриамідом
анотація    pdf

Одинець Є.В., Бабарик А.А., Баумер В.М., Слободяник М.С., Шишкін О.В. K3ZrTa7O21: новий представник сімейства A3Me8O21
анотація    pdf

Пшеничний Р.М., Омельчук А.О. Розчинність оксидів лантану, самарію та гольмію в евтектичному розплаві LiF–NaF–KF
анотація    pdf

Біологія

Білоусов О.О., Колодочка Л.О., Заблудовська С.О., Козерецька І.А. Горизонтальне перенесення внутрішньоклітинних бактерій роду Wolbachia від коменсальних кліщів Tyrophagus noxius до Drosophila melanogaster
анотація    pdf

Гостюхина О.Л., Головина И.В. Особенности системы антиоксидантной защиты тканей черноморской камбалы калкан при кратковременном голодании
анотація    pdf

Жегунов Г.Ф., Водопьянова Л.А. Влияние ДМСО и замораживания—отогрева на сохранность и содержание субстратов энергетического обмена в клетках костного мозга собак
анотація    pdf

Харчук І.В., Гебура М.П., Рибальченко Т.В. Стан слизової оболонки товстої кишки щурів під впливом похідного малеіміду з антипроліферативною активністю за умов оксидативного стресу
анотація    pdf

Біохімія

Самойленко А.А. Підвищення експресії адаптерного протеїну Ruk/CIN85 в клітинах аденокарциноми грудної залози людини MCF-7 при дії інсуліну та інсуліноподібного фактора росту-1
анотація    pdf

Юренко Є.П. Внесок водневих зв'язків CH···O у стабілізацію пар основ ДНК. Квантово-хімічне дослідження
анотація    pdf

Біофізика

Зарудная М.И., Потягайло А.Л., Отенко В.В., Коломиец И.Н., Говорун Д.Н. Вторичная структура основного поли(А)-сигнала про-мРНК вируса иммунодефицита человека
анотація    pdf

Медицина

Горчакова Н.О., Чекман І.С., Власова Н.М., Головкова Л.П., Геращенко І.І., Максимчук О.О. Комплексоутворення доксорубіцину з бичачим сироватковим альбуміном
анотація    pdf

Ткачук З.Ю., Рибалко С.Л., Дядюн С.Т., Старосила Д.Б. Антигерпетична активність препарату Нуклекс®
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |