Доповіді НАН України. – 2010. – N 11.

pdf


Математика

Кодлюк Т.И., Михайлец В.А. Непрерывность по параметру решений одномерных линейных краевых задач
анотація    pdf

Олийнык А.С. Группы RS-автоматных преобразований
анотація    pdf

Орлов І.В., Стонякін Ф.С. Гранична форма властивості Радона–Нікодима вірна у довільному просторі Фреше
анотація    pdf

Сейфуллин Т.Р. Безутиан и операция расширения ограниченных корневых функционалов для системы полиномов
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Михалевич В.М. К моделированию ситуации в задаче решения с денежными потерями
анотація    pdf

Мороз-Подворчан И.Г. О неполноте оценок в одном классе сложноорганизованных систем
анотація    pdf

Механіка

Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Докритичний розвиток тріщини поздовжнього зсуву у в'язкопружному композиті
анотація    pdf

Кушнір Р.М., Николишин М.М., Жидик У.В., Флячок В.М. Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями
анотація    pdf

Шевченко В.П., Нескородев Р.Н. Новый метод решения задач теории вязкоупругости анизотропных сред
анотація    pdf

Фізика

Герасимов О.І. Структура та динаміка гранульованих матеріалів
анотація    pdf

Лелеко Я.Ф., Степанов К.Н. Ионно-звуковые колебания в сильнонеизотермической слабоионизированной неоднородной водородной плазме
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О законе полного тока при полигармонических электродвижущих силах на входе электроцепей
анотація    pdf

Матеріалознавство

Баранський П.І., Гайдар Г.П. Ізотропність розсіяння на флуктуаціях легуючої домішки в сильно легованому n-кремнії
анотація    pdf

Талаш В.М. Механізми утворення оксидних наноплівок на поверхні диборидів перехідних металів IV групи при електрохімічному окисненні
анотація    pdf

Науки про Землю

Булат А.Ф., Лукинов В.В., Киселева Е.М., Блюсс О.Б. Прогнозная оценка выбросоопасности слоев песчаников на основе кластеризации в пространстве геологических данных
анотація    pdf

Иванов В.А., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Положения экстремумов уровня и стационарных течений, возникающих под действием ветра в открытой части Азовского моря
анотація    pdf

Полонский А.Б., Воскресенская Е.Н., Посошков В.Л. Статистический прогноз среднемесячного стока черноморских рек на основе циркуляционных атмосферных процессов
анотація    pdf

Хімія

Бондарь Ю.В., Хан Д.Х. Радиационно-химический синтез перфторированной полимерной мембраны с сульфокислотными группами
анотація    pdf

Городилова Н.О., Затовський І.В., Слободяник М.С. Кристалізація розчинів-розплавів систем K2O–P2O5–V2O5–CaO та K2O–P2O5–V2O5–CaO–YF3
анотація    pdf

Коновалова В.В., Самченко Ю.М., Стадній І.А., Побігай Г.А., Полторацька Т.П., Покровський В.О., Бурбан А.Ф., Ульберг З.Р. Поліелектролітні гідрогелеві мембрани на основі вінілових мономерів
анотація    pdf

Пузій О.М., Піддубна О.І., Зайцев В.М. Двобазисний метод дослідження механізму адсорбції іонів важких металів на неоднорідних адсорбентах
анотація    pdf

Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П., Ткаленко М.Д., Бик М.В., Присяжний В.Д. Механізм гальмування корозії металів комплексоутворюючими інгібіторами
анотація    pdf

Тюпало М.Ф., Бондар В.В., Шаповалова І.М. Дослідження механізму каталітичного окиснення метиларенів озоном ізотопним методом
анотація    pdf

Біологія

Бородина А.В., Нехорошев М.В., Маока Т., Солдатов А.А. Состав каротиноидов гонад брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes)
анотація    pdf

Недуха О.М. Особливості структури клітин епідермісу підводних листків деяких гідрофітів
анотація    pdf

Талан О.О., Шеметун О.В. Частота аберацій хромосом у осіб різного віку, які проживають у Києві
анотація    pdf

Біохімія

Толстанова Г.М., Остапченко Л.І. Активація VEGF/VEGFR-2-асоційованих шляхів трансдукції сигналу при експериментальному виразковому коліті
анотація    pdf

Біофізика

Войтешенко І.С., Жураківський Р.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі аніонного цукрово-фосфатного ланцюга ДНК
анотація    pdf

Медицина

Танасієнко О.А., Рудик М.П., Тітова Г.П., Позур В.В., Потебня Г.П. Вплив бактеріального лектину на реакцію лімфоїдних органів у процесі пухлинного росту при різних схемах застосування
анотація    pdf

Екологія

Ракочий В.К., Хлус Л.М., Марченко М.М. Міжвидові морфометричні відмінності гемоцитів молюсків родини Helicidae (Gastropoda)
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |