Доповіді НАН України. – 2010. – N 2.

pdf


Математика

Городній М.Ф., Лукаш К.В. Про властивості розв'язків двопараметричної дискретної системи Вольтерра
анотація    pdf

Ковалев А.М. Выделение устойчивых переменных нелинейных систем с использованием метода дополнительных функций
анотація    pdf

Макаров В.Л., Драгунов Д.В. Функціонально-дискретний метод наближеного розв'язування задачі Коші на нескінченному інтервалі
анотація    pdf

Миронюк М.В. Об одной характеризационной теореме на дискретных абелевых группах
анотація    pdf

Руссєв А.В. Групи автоматів без циклу з виходом
анотація    pdf

Сердюк А.С., Соколенко І.В. Найкраще наближення інтегралів Пуассона функцій з класу Hω
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. О Фурье-сингуларисном разложении несинусоидальных сигналов
анотація    pdf

Наконечный А.Г., Подлипенко Ю.К., Перцов А.С. Минимаксное оценивание решения краевой задачи для уравнений линейной теории упругости с граничными условиями типа Неймана
анотація    pdf

Сидорчук А.А., Теребус В.Г. Магнітне поле довільної системи прямолінійних паралельних струмів
анотація    pdf

Механіка

Глухов Ю.П. Динамика многослойного предварительно напряженного полупространства при воздействии подвижной нагрузки
анотація    pdf

Каминский А.А., Кипнис Л.А. О комплексной модели зоны предразрушения в конце трещины на границе раздела упругих сред
анотація    pdf

Карнаухова Т.В., Карнаухов В.Г. Активне демпфування вимушених резонансних згинальних коливань ізотропних в'язкопружних циліндричних панелей з невідомими граничними умовами при дії на них невідомого механічного навантаження
анотація    pdf

Хома І.Ю., Прощенко Т.М. Загальний розв'язок системи рівнянь рівноваги неоднорідних за товщиною трансверсально-ізотропних пластин
анотація    pdf

Фізика

Броварець О.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Чи можуть білки таутомеризувати основи ДНК: фізична відповідь на біологічно важливе запитання
анотація    pdf

Корниенко Ю.В., Скуратовский С.И. О реконструкции неискаженного изображения объекта по серии его изображений, искаженных средой со случайными неоднородностями показателя преломления
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко А.А. Нелинейная модель неустойчивости Лоренца для пористых сред
анотація    pdf

Матеріалознавство

Патон Б.Є., Булавін Л.А., Актан О.Ю., Забашта Ю.Ф., Лебедєв О.В., Подпрятов С.Є., Дубко А.Г., Іванова О.М. Структурні перетворення колагену при електрозварюванні м'яких біологічних тканин
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Прусов А.В., Чепыженко А.И. Субмаринная разгрузка подземных вод на мысе Айя (Крым)
анотація    pdf

Кетов А.Ю., Звольський С.Т., Бондаренко М.С., Іваненко О.В. Інтерпретаційні залежності для нейтронних вологомірів з урахуванням щільності грунту
анотація    pdf

Лукінов В.В., Пимоненко Л.І., Бурчак О.В., Суворов Д.А. Тектоногеохімічна гіпотеза утворення викидонебезпечних зон у вугільних пластах
анотація    pdf

Полонский А.Б., Гармашов А.В. Новые данные об изменчивости ветра в северо-западной части Черного моря
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н., Сущук Е.Г. Система ураноносных альбититов как потенциальный источник поверхностных месторождений урана
анотація    pdf

Хімія

Артеменко А.Г., Ляховский А.В., Муратов Е.Н., Басок С.С., Лозицкий В.П., Федчук А.С., Гридина Т.В., Кузьмин В.Е. QSAR-анализ противогерпетической активности макрогетероциклических соединений и их структурных аналогов
анотація    pdf

Білявина Н.М., Тимошенко М.В., Тітов Ю.О., Марків В.Я., Слободяник М.С. Фазові рівноваги в багатій на мідь області концентрацій системи Y–Cu–Ga при 800 °С
анотація    pdf

Горбунова Н.О., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Куксін А.М. Синтез та дослідження біоактивних наноструктурованих поліуретан-епоксидних композиційних матеріалів
анотація    pdf

Савельєв Ю.В., Травінська Т.В., Міщук О.А., Рой А.О., Курдиш І.К. Створення нових (біо)деградабельних матеріалів на основі іономерного поліуретану і крохмалю: властивості та адгезія мікроорганізмів
анотація    pdf

Ткаленко Д.А., Вишневская Ю.П., Бык М.В., Присяжный В.Д. Влияние галогенидных ионов на электрохимические и коррозионные свойства железа в кислых электролитах
анотація    pdf

Біологія

Линчак О.В., Рибальченко В.К., Яблонська С.В., Філінська О.М., Островська Г.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки щурів при оксидативному стресі, спричиненому введенням хлориду кобальту
анотація    pdf

Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Ростовская О.В., Соболенко Л.Ю. Реконструкция реколонизации ареала вида на основе анализа географической изменчивости аллозимов Ldh-B прудовой лягушки Rana esculenta (=lessonae)
анотація    pdf

Рєзніченко Л.С., Шпильова С.І., Грузіна Т.Г., Дибкова С.М., Ульберг З.Р., Чехун В.Ф. Контактна взаємодія наночастинок золота з пухлинними клітинами: вплив розміру та концентрації
анотація    pdf

Медицина

Гуріна Н.М., Бардахівська К.І., Корнєєва Л.М., Ніколаєв В.Г. Оцінка адсорбції деяких біологічно активних сполук ентеросорбентами різної хімічної природи
анотація    pdf

Кнышов Г.В., Настенко Е.А., Максименко В.Б., Кравчук А.А. Анализ интегральных характеристик транспорта кислорода в организме человека по данным обследований и на математической модели капиллярной сети в виде клеточного автомата
анотація    pdf

Екологія

Гончарук В.В., Балакіна М.М., Деремешко Л.А., Кучерук Д.Д., Швиденко В.З. Кондиціювання за фторидами природних вод для питних цілей
анотація    pdf

Луцишин О.Г., Радченко В.Г., Палапа Н.В., Яворовський П.П. Моніторинг забруднення систем грунт—рослина фітотоксичними елементами в зелених зонах м. Київ
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |