Доповіді НАН України. – 2009. – N 11.

pdf


Математика

Горбачук М.Л., Горбачук В.М. Умови існування обмежених, майже періодичних і періодичних розв'язків еліптичних рівнянь у банаховому просторі
анотація    pdf

Гордевський В.Д. Наближені розв'язки рівняння Больцмана в просторі з вагою
анотація    pdf

Грушевой Р.В. Про унітаризацію нерозкладних зображень примітивних частково впорядкованих множин скінченного типу
анотація    pdf

Ковалев А.М. Решение задач неустойчивости с использованием метода дополнительных функций
анотація    pdf

Малик І.В. Експоненційний ріст розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу в скалярному випадку
анотація    pdf

Пташник Б.Й., Галун К.С. Багатоточкова задача для факторизованих гіперболічно-параболічних операторів
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Грицик В.В., Березький О.М. Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу
анотація    pdf

Механіка

Бондаренко Н.С., Гольцев А.С., Шевченко В.П. Фундаментальное решение уравнений {1,2}-аппроксимации безмоментного термоупругого состояния трансверсально-изотропных пластин
анотація    pdf

Булат А.Ф., Скипочка С.И., Паламарчук Т.А. Физико-химическая модель генерации метана угольным пластом
анотація    pdf

Григоренко А.Я., Мальцев С.А. О свободных колебаниях ортотропных конических оболочек переменной в двух направлениях толщины
анотація    pdf

Шульга М.О. Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань п'єзоелектричних пластин
анотація    pdf

Фізика

Жиганюк І.В. Конфігураційні внески в енергію гідратації іонів лужних металів у водних розчинах
анотація    pdf

Спольник А.И., Абызов А.С., Волчок И.В., Чегорян М.А. Ферромагнитный резонанс в металлах с неферромагнитными включениями
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Об эффективности звена извлечения квадратного корня в системе электромагнитного вибровозбудителя
анотація    pdf

Матеріалознавство

Бритун В.Ф., Курдюмов А.В., Солонин Ю.М., Ярош В.В. Использование метода высокотемпературного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон
анотація    pdf

Солнцев В.П., Скороход В.В. Термокинетическая модель и механизм реакционного взаимодействия, инициированного перитектическим плавлением
анотація    pdf

Науки про Землю

Бицань Є.М. Деякі особливості узагальненого реологічного тіла
анотація    pdf

Кушнір С.В. Бароосмотичний аналіз як новий метод гідрогеологічних досліджень
анотація    pdf

Орищенко И.В. Первопричина глобального потепления: изменение энергообменных процессов в системе Земля—космос
анотація    pdf

Сворень Й.М., Наумко І.М. Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: фізико-хімічна модель формування вугільних пластів
анотація    pdf

Хімія

Беляков В.Н., Дзязько Ю.С., Вольфкович Ю.М., Сосенкин В.Е., Никольская Н.Ф. Влияние нанопористой ионообменной составляющей на зарядселективные свойства неорганических композиционных мембран
анотація    pdf

Гічан О.І., Потоцька В.В., Омельчук А.А. Вплив геометрії електрода на виникнення нестійкості Хопфа при електрохімічному розчиненні металів
анотація    pdf

Гузенко Н.В., Габчак О.Л., Пахлов Є.М. Створення порожнистих багатошарових поліелектролітних мікрокапсул на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та натрієвої солі карбоксиметилцелюлози
анотація    pdf

Дворко Г.Ф., Пономарьов М.Є., Пономарьова Е.О. Універсальна мінімальна швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу
анотація    pdf

Руденко Л.И., Гуменная О.А., Хан В.Е., Джужа О.В. Механизм очистки жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана методом комплексообразования и ультрафильтрации
анотація    pdf

Слободяник М.С., Заславський О.М. Структурні перетворення оксидів церію і празеодиму у вакуумних конденсатах
анотація    pdf

Біологія

Гулевский А.К., Грищенко В.И., Релина Л.И., Грищенкова Е.А., Погожих Е.Г., Сысоева И.В., Сысоев А.А. Влияние фракции до 5 кДа из мозга холодоадаптированных рыб на жизнеспособность карася серебряного в условиях холодового стресса
анотація    pdf

Сергеева Ж.Ю., Товкач Ф.И. Рестрикционное картирование внехромосомного элемента рСА25 Erwinia carotovora
анотація    pdf

Степанова О.А., Климчук Д.А., Новиченко В.Н. Первая изоляция альговируса Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) из черноморской среды
анотація    pdf

Біохімія

Петрова Г.В., Великий М.М., Комісаренко С.В. Цитотоксична дія азидотимідину (зидовудину) на тимоцити щура. Захисний ефект α-токоферолу
анотація    pdf

Біофізика

Броварець О.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Як білки реплікативного комплексу блокують синтез пар основ ДНК за участю мутагенних таутомерів: просте фізичне пояснення
анотація    pdf

Кириленко А.В., Чехун В.Ф., Кондратенко И.П., Подольцев А.Д., Кучерявая И.Н., Бондар В.В. Компьютерное моделирование и исследование электромагнитных и тепловых процессов при магнитно-жидкостной гипертермии опухолевых клеток
анотація    pdf

Медицина

Дибський С.С., Дибська О.Б., Педан Л.Р., Пілінська М.А. Виявлення прихованої хромосомної нестабільності у осіб, що постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії, за допомогою удосконаленого тесту ''G2 bleomycin sensitivity assay''
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |