Доповіді НАН України. – 2009. – N 10.

pdf


Математика

Курікша О.В. Системи двох звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, інваріантні відносно лінійних реалізацій алгебр Лі
анотація    pdf

Малик І.В., Ясинський В.К. Асимптотична поведінка в середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Мартынюк А.А. О неустойчивости решений динамических уравнений на временной шкале
анотація    pdf

Муллажонов Р.В. Обобщенное транспонирование матриц и структуры линейных крупномасштабных систем
анотація    pdf

Фардигола Л.В. Проблема керованості крайовими умовами Неймана для рівняння струни на півосі
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Мороз-Подворчан И.Г. О реальной продуктивности одного класса информационных технологий
анотація    pdf

Стоян Ю.Г., Чугай А.М. Математическая модель и метод решения задачи упаковки максимального числа равных кругов в невыпуклую область с зонами запрета
анотація    pdf

Механіка

Борисюк А.О. Генерація шуму турбулентною течією біля краю жорсткої півплощини
анотація    pdf

Декрет В.А. Про два механізми руйнування композитного матеріалу, слабкоармованого короткими волокнами поблизу вільної поверхні
анотація    pdf

Довбня К.М., Гордієнко М.М. Пружно-пластична ортотропна оболонка довільної кривини з двома тріщинами
анотація    pdf

Чернець М.В., Береза В.В. Метод розрахунку довговічності та зношування конічних евольвентних зубчастих передач
анотація    pdf

Шульга М.О. Про варіаційний вивід однієї змішаної системи рівнянь теорії пружності
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Ніколаєнко Т.Ю., Говорун Д.М. Структурна нежорсткість молекули ортофосфорної кислоти: неемпіричне квантово-механічне дослідження
анотація    pdf

Шпак А.П., Покутний С.И., Уваров В.Н., Покутний М.С. Гигантское поглощение света на позитронных и электронных состояниях в квазинульмерных системах
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О переходном процессе в RL цепи при однополупериодном выпрямленном входном напряжении
анотація    pdf

Матеріалознавство

Марченко И.Г., Неклюдов И.М., Марченко И.И. Коллективные процессы атомного упорядочения при низкотемпературном осаждении пленок
анотація    pdf

Храновська К.М., Мазанко В.Ф., Іващенко Є.В. Елементний склад поверхні мідної та сталевої підкладок після електроіскрового легування графітом
анотація    pdf

Науки про Землю

Алексеев Д.В., Иванов В.А., Иванча Е.В., Черкесов Л.В. Моделирование ветровых волн и течений в Каркинитском заливе Черного моря
анотація    pdf

Белый Т.А., Пирнач А.М. Численное моделирование сильных осадков в Прикарпатье
анотація    pdf

Бобко А.О., Альохіна Т.М. Залежність вмісту водорозчинних солей у донних відкладах р. Інгулець від гранулометричного складу
анотація    pdf

Иванова А.В. Основные стадии эволюции углеродистых веществ от ископаемых смол до антраксолитов
анотація    pdf

Наумко І.М., Сворень Й.М., Зінчук І.М., Бучинська І.В., Редько Л.Р., Сахно Б.Е., Шевчук О.М. Глибинні флюїди — вагомий чинник постседиментогенного мінералогенезу вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів України (за матеріалами глибокого буріння)
анотація    pdf

Хімія

Коновалова В.В., Самченко Ю.М., Побігай Г.А., Полторацька Т.П., Бурбан А.Ф., Ульберг З.Р. Антимікробні мембрани на основі гідрогелевих нанореакторів
анотація    pdf

Кость C.С., Мирошниченко С.И., Терновая Д.С., Русакова Н.В., Желтвай И.И., Коровин Ю.В., Кальченко В.И. Синтез, строение и свойства комплексов тербия с водорастворимыми фосфорсодержащими каликс[4]аренами
анотація    pdf

Потапенко O.В., Діамант В.А., Глоба Н.І., Присяжний В.Д. Фізико-хімічні характеристики електролітів для літієвих акумуляторів на основі біс(оксалато)борату літію
анотація    pdf

Романкевич Я.О., Гаранина О.А., Романкевич О.В. Константа равновесия реакции в растворе
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А. Синтез і кристалічна структура BaLaInO4 та SrLnInO4 (Ln — La, Pr)
анотація    pdf

Біологія

Колесник Д.Л., Гарманчук Л.В., Пясковська О.М., Соляник Г.І. Взаємодія ендотеліальних та пухлинних клітин за умов їхнього ''контактного'' та ''безконтактного'' співкультивування
анотація    pdf

Межжерин С.В., Павленко Л.И. Видовой состав и разнообразие гибридных биотипов щиповок рода Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) фауны Украины
анотація    pdf

Таланов С.А., Коцюруба А.В., Коркач Ю.П., Сагач В.Ф. Изменения синтеза оксида азота в сердечно-сосудистой системе у крыс с хроническим дефицитом церебрального дофамина
анотація    pdf

Харчук І.В., Карпезо Н.О., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. Особливості морфофункціонального стану нирок під впливом різних доз та тривалості дії потенційного цитостатика похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону
анотація    pdf

Біохімія

Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Нечаєва Л.Ю., Кісельова Т.І. Вивчення сорбційних та десорбційних властивостей ПААГ з різним вмістом ПВП відносно протитуберкульозного препарату ізоніазиду
анотація    pdf

Біофізика

Броварець О.О., Булавін Л.А., Говорун Д.М. Фізична модель впізнавання вотсон-криківських пар основ ДНК білками реплікативного комплексу
анотація    pdf

Медицина

Тронько М.Д., Янчій І.Р., Пушкарьов В.М., Гончарук В.М., Стеценко О.А., Коваленко А.Є. Дія протипухлинного препарату паклітакселю на клітини фолікулярного раку щитоподібної залози
анотація    pdf

Екологія

Щербак В.І., Семенюк Н.Є., Майстрова Н.В. Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |