Доповіді НАН України. – 2009. – N 6.

pdf


Математика

Бичков О.С. Про узгоджене продовження мір можливості та необхідності
анотація    pdf

Болдовская О.М., Тедеев А.Ф. Оценки максимума решения задачи Неймана для квазилинейных параболических уравнений в неограниченных областях, сужающихся на бесконечности. Случай быстрой диффузии
анотація    pdf

Maлюта Ю.M., Oбиход T.В. Пространства модулей суперструн
анотація    pdf

Мітін Д.Ю. Хаусдорфова фрактальна апроксимація функцій
анотація    pdf

Самойленко І.В. Слабка збіжність стохастичних еволюційних систем у схемі усереднення
анотація    pdf

Сердюк А.С. Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена в рівномірній та інтегральних метриках
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. Сингуларисные переходные функции звеньев систем автоматического управления
анотація    pdf

Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М. Поліедральний підхід до розв'язання одного класу векторних задач комбінаторної оптимізації
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е. Об определении времени трогания, движения и возврата якоря электромагнитного ударного возбудителя
анотація    pdf

Григоренко А.Я., Ефимова Т.Л., Лоза И.А. Об одном подходе к исследованию колебаний полых пьезокерамических цилиндров конечной длины
анотація    pdf

Карнаухова Т.В. Активное демпфирование вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропной вязкоупругой прямоугольной пластины с жестким защемлением торцов
анотація    pdf

Матус В.В. Матриця розсіяння для хвиль згину у тонкій пластині
анотація    pdf

Мічуда О.Я. Про один підхід до побудови математичної моделі динамічних процесів в пружних системах з урахуванням релаксаційних явищ
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Атамась Н.О. Зміна енергетичних та структурних властивостей водного розчину етанолу при різних концентраціях
анотація    pdf

Шпак А.П., Покутній С.І., Уваров В.М., Покутній М.С. Енергія зв'язку екситону у напівпровідникових квантових точках
анотація    pdf

Енергетика

Півняк Г.Г., Заїка В.Т., Ткачев В.В. Перспективи підвищення ефективності електроенергетичного комплексу вугільних шахт
анотація    pdf

Матеріалознавство

Большаков В.И., Дубров Ю.И., Жевтило Е.Ю. Эмпирическое прогнозирование качественных характеристик материала на предпроектной стадии его создания
анотація    pdf

Науки про Землю

Анистратенко О.Ю. Обоснование выделения Сарматской биогермной зоогеографической провинции (по фауне Gastropoda)
анотація    pdf

Даниленко В.А., Микуляк С.В. Комп'ютерне моделювання процесів деформування структурованого геофізичного середовища з в'язкопружною взаємодією між елементами структури
анотація    pdf

Доценко С.Ф., Ингеров А.В. Численные оценки цунамиопасности Крымско-Кавказского побережья Черного моря
анотація    pdf

Ємець О.В., Канін В.О., Тараник О.О., Іванків О.О., Проскурко Л.І. Ізотопно-геохімічні напрацювання прогнозу ділянок аномального газонасичення у вугільних покладах Донбасу
анотація    pdf

Логвинов И.М., Гордиенко И.В., Тарасов В.Н. Новые результаты геоэлектрических исследований Кировоградской аномалии электропроводности на севере Украины
анотація    pdf

Хімія

Знов'як К.О., Овчинніков В.А., Мороз О.В., Слива Т.Ю., Щербацький В.П., Поляков О.І., Неділько С.Г., Амірханов В.М. Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з N,N'-дипіролідино-N''-трихлороацетилфосфортриамідом й диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом
анотація    pdf

Кутаров В.В. Універсальні залежності константи Генрі процесу адсорбції
анотація    pdf

Осташко В.В., Рябов С.В., Керча Ю.Ю., Лаптій С.В., Штомпель В.І., Кисіль А.І., Войтенко З.В. Комплекси включення на основі β-циклодекстрину та гетероциклічних сполук — перспективні супрамолекулярні системи
анотація    pdf

Ткаленко Д.А., Вишневська Ю.П., Бик М.В., Присяжний В.Д. Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот
анотація    pdf

Руденко Л.И., Джужа О.В., Хан В.Е., Мирошниченко С.И., Кальченко В.И. Ультрафильтрационная очистка жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана с использованием мицеллярного каликс[4]арен-тетрафосфиноксида
анотація    pdf

Скопенко В.В., Ліціс О.О., Овчинніков В.А., Слива Т.Ю., Шишкіна С.В., Амірханов В.М. Будова та властивості координаційних сполук 3d-металів з 2,2,2-трихлоро-N-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетамідом
анотація    pdf

Біологія

Волошина Н.Ю., Білявська Н.О. Анатомічні ознаки листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum
анотація    pdf

Воскобойник Л.Г., Богданова Т.І., Тронько М.Д. Вплив онкогенів на експресію рецепторних тирозинкіназ у пухлинах щитоподібної залози
анотація    pdf

Король Т.Ю., Костюк О.П. Ушкодження кальційзахоплюючої функції мітохондрій при експериментальній хворобі Альцгеймера
анотація    pdf

Межжерин С.В., Кокодий С.В., Кулиш А.В., Федоренко Л.В. Структура гибридов Carassius auratus s. lato × C. carassius (Cyprinidae) в поселениях карасей бассейна Днепра и Северского Донца
анотація    pdf

Біохімія

Петрова Г.В., Донченко Г.В. Роль α-токоферола и природных антиоксидантов в апоптозе тимоцитов крысы, индуцированном антимицином А
анотація    pdf

Полищук А.В., Топчий Н.Н., Сытник К.М. Влияние ионов тяжелых металлов на перенос электронов на акцепторной стороне фотосистемы II
анотація    pdf

Медицина

Тронько М.Д., Балла І.А., Пастер І.П. Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини за умови ксенотрансплантації щурам з експериментальним гіпопаратиреозом
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |