Доповіді НАН України. – 2009. – N 3.

pdf


Математика

Бабенко В.И. К оценке гауссовой кривизны строго выпуклых поверхностей
анотація    pdf

Бичков О.С. Про критерій існування копозитивних розв'язків рівняння Ляпунова
анотація    pdf

Касьянов П.О. Про слабку розв'язність класу еволюційних варіаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах
анотація    pdf

Курдаченко Л.А., Муньос-Есколано Х.М., Отал Х., Семко М.М. Локально нільпотентні лінійні групи з деякими обмеженнями для підгруп нескінченної центральної вимірності
анотація    pdf

Михайлец В.А., Мурач А.А. Об эллиптических операторах на замкнутом компактном многообразии
анотація    pdf

Назарчук З.Т., Кулинич Я.П. Кубатурна формула інтерполяційного типу для обчислення деякого класу гіперсингулярних інтегралів
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. Сингуларисная форма регулярных сигналов в системах автоматического управления
анотація    pdf

Грицик В.В. Опис алгоритмів паралельно-рекурсивної обробки даних в системах реального часу
анотація    pdf

Забара С.С., Філімонова Н.Б., Зеленський К.Х. Метод виділення інваріантних ознак сигналів
анотація    pdf

Рабинович З.Л., Бєлов Ю.А. Пам'ять людини й мислення — образне й символьне (концептуальне модельне відтворення)
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е., Мягкохлеб К.Б. Энергетический метод определения коэффициентов упругости в электромагнитных вибровозбудителях
анотація    pdf

Гуляєв В.І., Луговий П.З., Соловйов І.Л. Критичні стани циліндричних оболонок під дією відцентрових та слідкуючих осьових навантажень
анотація    pdf

Каминский А.А., Кипнис Л.А., Полищук Т.В. О модели пластической зоны предразрушения в угловой точке границы раздела сред
анотація    pdf

Кондрат В.Ф., Грицина О.Р. До опису аномалії Міда у тонких діелектричних плівках
анотація    pdf

Рожок Л.С. Рівновага порожнистих циліндрів з гофрованим еліптичним поперечним перерізом при дії локального навантаження
анотація    pdf

Шульга М.О. Про повну систему рівнянь електропружності
анотація    pdf

Фізика

Радчук В.В. Аномальний радіаційний відгук алюмінієвих центрів у кварці та ретроспективна ЕПР дозиметрія
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко А.А., Басок Б.И., Скицько А.И., Коваленко А.В. Неустойчивость потоков в вертикальном канале при смешанной конвекции
анотація    pdf

Матеріалознавство

Плющай І.В., Макара В.А. Електронний та магнітний стани атомів кисню в монокристалах кремнію
анотація    pdf

Науки про Землю

Бицань Є.М. Поширення плоских сейсмічних хвиль у п'ятиелементних реологічних тілах
анотація    pdf

Владіміров В.А., Скуратівський С.І. Усамітнені хвилі з компактним носієм у континуальному аналозі моделі гетерогенного середовища
анотація    pdf

Гулій В.М., Кривдік С.Г., Тисячна О.М. Особливості морфології та складу уламків порід субстрату залізомарганцевих конкрецій району Кларіон-Кліппертон (Тихий океан)
анотація    pdf

Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование сгонно-нагонных движений с учетом водообмена через Керченский пролив, вызываемых прохождением циклонов в Азовском море
анотація    pdf

Миньковская Р.Я. Водный баланс Севастопольского региона
анотація    pdf

Хімія

Іщенко В.В., Шабликіна О.В., Ворона Г.В., Хиля В.П. Кумаринілізокумарини
анотація    pdf

Робота Л.П., Штомпель В.И., Гончар А.Н., Савельев Ю.В., Керча Ю.Ю. Особенности микрофазовой структуры анионоактивных полиуретаноацилсемикарбазидов
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявіна Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А., Чумак В.В. Синтез та визначення кристалічної структури шаруватих скандатів SrLn2Sc2O7
анотація    pdf

Хоменко Д.М., Дорощук Р.О., Лампека Р.Д. Дослідження будови етилового ефіру 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтової кислоти та комплексу з нітратом цинку на його основі
анотація    pdf

Біологія

Губенко И.С., Суббота Р.П., Малюта С.С. Сверхпродуктивные гиперморфные регуляторные мутации генов LIM-only у дрозофилы и млекопитающих: регуляция процессов развития и онкогенеза
анотація    pdf

Козлов А.В., Китам В.О., Ткачук З.Ю. Молекулярная модель взаимодействия 2'-5' олигоаденилатов с протеинкиназой С
анотація    pdf

Підгорський В.С., Коваленко Е.О., Карпова І.С., Сащук О.В., Корецька Н.В., Гетьман К.І. Вплив генотипу мутантів Bacillus subtilis на синтез лектинів з використанням різних джерел вуглецю
анотація    pdf

Біофізика

Оглобля О.В., Шут А.М., Прилуцький Ю.І. Моделі Ca2+-залежної регуляції скорочення скелетного м'яза
анотація    pdf

Екологія

Рильський О.Ф., Домбровський К.О., Гвоздяк П.І., Капітан О.О. Біосорбція комплексу іонів важких металів біоплівкою Zannichellia palustris
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |