Доповіді НАН України. – 2009. – N 2.

pdf


Математика

Бабенко С.В., Двирный А.И. Устойчивость линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами
анотація    pdf

Бакан А.Г. Разложение обратной величины целой функции на простые дроби
анотація    pdf

Дашкова О.Ю. Модули над целочисленными групповыми кольцами локально разрешимых групп с ограничениями на некоторые системы подгрупп
анотація    pdf

Касьянов П.О. Про розв'язність одного класу параметризованих мультиваріаційних нерівностей
анотація    pdf

Потемкин М.Ю. Асимптотическое поведение решений нелинейной задачи термоупругости пластин
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. О коэффициенте затухания в сингуларисном разложении скачкообразного напряжения
анотація    pdf

Литвин О.М., Штепа Н.І. Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних
анотація    pdf

Семенова Н.В., Колєчкіна Л.М., Нагірна А.М. Розв'язання багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації на множині поліперестановок
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е. О некоторых особенностях вертикальных колебательных систем
анотація    pdf

Гавриленко Г.Д. Об устойчивости стрингерных цилиндрических оболочек с локализованными несимметричными прогибами
анотація    pdf

Ревенко В.П. Про конструктивний аналітично-числовий метод розв'язування плоскої задачі для пластини з кутовими точками
анотація    pdf

Шашенко О.М., Гапєєв С.М. Модель породного середовища зі знеміцненням в задачах геомеханіки
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Білий М.М., Максимов А.О., Якунов А.В. Прояв фрактальної структури рідинних систем в коливальних спектрах розчину гліцерин — вода
анотація    pdf

Стрикица Б.И. Уточнение некоторых положений теории электромагнитных полей
анотація    pdf

Теплофізика

Слесаренко А.П. Моделирование и управление нестационарными температурными режимами при ограничениях на управление и скорость нагрева
анотація    pdf

Матеріалознавство

Гетьман О.І., Прилуцький Е.В., Уварова І.В. Одержання та дослідження параметрів структури багатостінних вуглецевих нанотрубок
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Малиновский В.В., Смолов В.Е., Юровский Ю.Ю. Экспериментальные исследования радиолокационного рассеяния на морской поверхности при больших углах падения
анотація    pdf

Козачок І.А. Моделі петрофізичних зв'язків у обернених задачах двозондового нейтрон-нейтронного каротажу
анотація    pdf

Костинский А.С. Очаг землетрясения как возбудимая среда: оценка простейшей оптимальной модели с точки зрения сопутствующих дифференцируемых отображений
анотація    pdf

Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Экспериментальные геоэлектрические исследования на Шебелинском газоконденсатном месторождении
анотація    pdf

Лукин А.Е. О самородном вольфраме в породах нефтегазоносных комплексов
анотація    pdf

Хімія

Иванова Н.Д., Болдырев Е.И., Стадник О.А., Деменко Д.П., Новиченко В.Н. Электрохимический синтез наноструктурных оксидов хрома, молибдена, кобальта и их свойства
анотація    pdf

Нагорний П.Г., Лаврик Р.В., Слободяник М.С., Любченко А.О. Розчинність оксидів Mn2O3, NiO й CoO у системах M2IO–P2O5–Mn2O3 та M2IO–P2O5–MexOy–MF (MІ — Li, Na, K)
анотація    pdf

Савченко Д.А., Копілевич В.А., Войтенко Л.В. Подвійний монодифосфат аквоамінокадмієво-нікелю (ІІ) та його термічні перетворення
анотація    pdf

Суберляк О.В., Красінський В.В., Кочубей В.В., Шаповал Й.М. Вплив хімічної модифікації полівінілпіролідоном на фізико-механічні властивості фенолоформальдегідної смоли
анотація    pdf

Біологія

Гришко В.М., Демура Т.А. Перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів та роль аскорбінової кислоти у формуванні адаптаційного синдрому рослин за сумісної дії кадмію та нікелю
анотація    pdf

Ременяк О.В., Прилуцька С.В., Бичко А.В., Прилуцький Ю.І., Рибальченко В.К. Мембранотропна дія вуглецевих нанотрубок
анотація    pdf

Сахно Л.А., Сарнацкая В.В., Масленный В.Н., Юшко Л.А., Корнеева Л.Н., Коротич В.Г., Николаев В.Г. Сравнительная оценка способности энтеросорбентов различной природы связывать бактериальные эндотоксины
анотація    pdf

Таран Н.Ю., Оканенко О.А., Ожерєдова І.П., Козерецька І.А., Свєтлова Н.Б. Особливості складу компонентів ліпідного та пігмент-білкових комплексів фотосинтетичних мембран Deschampsia antarctica Desv.
анотація    pdf

Біохімія

Мартиненко О.І., Кириленко Т.К., Алхімова О.Г. Новий експрес-метод виділення та очищення сумарних препаратів ДНК та РНК з рослин
анотація    pdf

Мишуніна Т.М., Калініченко О.В., Тронько М.Д., Зурнаджи Л.Ю. Набряк мітохондрій з тканини доброякісних та злоякісних фолікулярних пухлин щитоподібної залози. Вплив іонів Ca та антиоксидантів
анотація    pdf

Екологія

Гончарук В.В., Кучерук Д.Д., Дульнева Т.Ю. Очищення стічних вод модифікованими неорганічними мембранами
анотація    pdf

Руденко С.С., Филипчук Т.В., Ємельянов І.Г. Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |