Доповіді НАН України. – 2009. – N 1.

pdf


Математика

Дегтярев С.П. О мгновенном возникновении интерфейса и двусторонних его оценках в задаче Коши для нелинейного анизотропного параболического уравнения
анотація    pdf

Касьянов П.О. Метод Фаедо–Гальоркіна для еволюційних включень з некоерцитивними Wλ-псевдомонотонними відображеннями
анотація    pdf

Литвин О.М., Кулик С.І. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів
анотація    pdf

Макаров В.Л., Гаврилюк І.П., Лазурчак І.І., Ситник Д.О. Функціонально-дискретний метод для нелінійних операторних та диференціальних рівнянь
анотація    pdf

Мартынюк А.А. Критерий равномерной устойчивости в целом неавтономной системы
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Кишакевич Б.Ю., Прикарпатський А.К., Твердохліб І.П. Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій
анотація    pdf

Романова Т.Е., Ступак Е.А., Злотник М.В. Математическая модель и метод решения задачи оптимизации упаковки произвольных двумерных объектов в прямоугольных областях
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е. О возможных весовой нагрузке, демпфировании, жесткости пружин в электромагнитном вибровозбудителе при полигармоническом управлении
анотація    pdf

Коханенко Ю.В. Трехмерная устойчивость цилиндра при неоднородном начальном состоянии
анотація    pdf

Назаренко Л.B. Долговременная повреждаемость дискретно-волокнистых композитов с ортотропными включениями при экcпоненциально-степенной функции длительной микропрочности
анотація    pdf

Шульга М.О. Визначення електрорушійної сили п'єзоелектричних перетворювачів при механічних навантаженнях
анотація    pdf

Фізика

Григорук В.И., Слинченко Ю.А., Волковинская Л.С., Гожик И.А., Онисько Ю.Т., Огенко В.М. Ближнее поле сужающихся волоконных световодов и проявление его воздействия на вещество
анотація    pdf

Загородний Ю.А., Карбовский В.Л., Шпак А.П. Электронная структура гидроксилапатита бария Ba10(PO4)6(OH)2
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О генерализации автоматической реструктуризации электроцепей и сингуларисных переходных процессов в них
анотація    pdf

Матеріалознавство

Мільман Ю.В., Юркова О.І., Бякова О.В. Механічні властивості ОЦК заліза, одержаного інтенсивною пластичною деформацією тертям
анотація    pdf

Науки про Землю

Даниленко В.А., Скуратівський С.І. Автохвильові розв'язки нелокальної моделі геофізичних середовищ з урахуванням гістерезисного характеру їх деформування
анотація    pdf

Дерябин Н.И. О границе пород архея и протерозоя Украинского щита
анотація    pdf

Наумко І.М., Куровець І.М., Сахно Б.Е., Чепусенко П.С. Комплексування мінералофлюїдологічних і петрофізичних методів: нетрадиційний підхід до вивчення порід-колекторів вуглеводнів (на прикладі Львівського палеозойського прогину)
анотація    pdf

Сумарук П.В., Сумарук Т.П. Квазідворічні варіації магнітного поля Землі в середніх широтах
анотація    pdf

Хімія

Бєляков В.М., Дзязько Ю.С., Василюк С.Л. Формування зарядселективних властивостей неорганічних композиційних мембран під впливом нанорозмірних внутрішньопорових шарів іонообмінної складової
анотація    pdf

Лаврик Р.В., Нагорний П.Г., Галімов С.К., Слободяник М.С. Cинтез та cтруктура фосфату NaMn6P7O24
анотація    pdf

Максименко С.И., Новикова Н.С. Синтез и мезогенная способность бананоподобных бромсодержащих сложных эфиров 2,7-дигидроксинафталина
анотація    pdf

Біологія

Злотін А.З., Маркіна Т.Ю. Правило залежності інтенсивності прояву таксисів від рівня життєздатності популяцій, на прикладі комах
анотація    pdf

Козеко Л.Е. Количественные изменения белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в реакции проростков гороха на кратковременное действие гипергравитации
анотація    pdf

Радчук О.М., Цирюк О.І., Лісяна Т.О., Пономарьова І.Г., Берегова Т.В., Рибальченко В.К. Морфометричні показники слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії та при введенні мультипробіотика ''Симбітер® ацидофільний''
анотація    pdf

Швачко Л.П. Зміни патерну структурного гетерохроматину при онкологічному процесі
анотація    pdf

Біохімія

Гриценко П.Г., Луговськой Е.В., Костюкевич К.В., Колеснікова І.М., Костюкевич С.О., Литвинова Л.М., Луговська Н.Е., Костюченко О.П., Замковий А.Д., Кошель Т.А., Комісаренко С.В. Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини
анотація    pdf

Киричук Г.Є. Вміст білків у тканинах витýшки пурпурної (Mollusca : Gastropoda : Pulmonata : Bulinidae) при дії іонів металів
анотація    pdf

Мельничук Д.О., Мельникова Н.М., Ткаченко Т.А. Мінеральний склад нирок вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату
анотація    pdf

Медицина

Фролов А.Ф., Орлюк М.И., Задорожная В.И., Роменец А.А. Эпидемический процесс гриппа и некоторые факторы биосферы физической природы
анотація    pdf

Екологія

Иванов В.А., Ильин Ю.П. Последствия загрязнения Керченского пролива и предпроливных зон в результате шторма 10–12 ноября 2007 года
анотація    pdf

Костишин С.С., Жук А.В. Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова
анотація    pdf

Патыка Н.В., Круглов Ю.В., Тихонович И.А., Патыка В.Ф. Профиль полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (tRFLP) комплекса прокариотных микроорганизмов подзолистых почв
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |