Доповіді НАН України. – 2008. – N 7.

pdf


Математика

Борисенко А.А., Олин Е.А. Связь между объемом и площадью шаров в геометрии Гильберта
анотація    pdf

Денисенко Н.Л. Про існування неперервних на R+ розв'язків систем нелінійних диференціально-функціональних рівнянь
анотація    pdf

Круглов В.В. О кривизне контактных структур и слоений
анотація    pdf

Лавренюк С.П., Торган Г.Р. Мішана задача для нелінійного параболічного рівняння з другою похідною за часом в необмеженій області
анотація    pdf

Литвин О.М., Кулик С.І. Інтерлінація функцій двох змінних з використанням фундаментальних сплайнів
анотація    pdf

Царков Є.Ф., Малик І.В. Асимптотична поведінка розв'язку лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу
анотація    pdf

Mitropolsky Yu.A., Borysenko S.D., Toscano S. Investigations of the properties of solutions of impulsive differential systems in the linear approximation
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е., Корсун В.Е. О законе распределения вероятности смеси стохастических и полигармонических колебаний
анотація    pdf

Романова Т.Е., Кривуля А.В., Злотник М.В. Трансляционное прямоугольное покрытие
анотація    pdf

Сергієнко І.В., Литвин О.О. Математичне моделювання внутрішньої структури 3D тіла на основі трьох рентгенівських знімків у трьох взаємоперпендикулярних ракурсах
анотація    pdf

Механіка

Борисюк А.О. Про використання моделей пульсацій тиску на плоскій стінці для опису пульсацій тиску на поверхнях циліндричних конструкцій. Аналіз результатів
анотація    pdf

Григоренко Я.М., Беспалова О.І., Урусова Г.П. Ефект обтиску в задачах про коливання попередньо навантажених оболонок
анотація    pdf

Жук О.П. Дія радіаційних сил звукового поля на сферичну частинку в околі плоскої межі рідини
анотація    pdf

Шульга М.О. Про варіаційний принцип Гамільтона–Остроградського і початково-крайові динамічні задачі електропружності
анотація    pdf

Фізика

Остафійчук Б.К., Ткачук В.М., Ткачук О.М., Пилипів В.М., Григорук О.О. Моделювання радіаційних та релаксаційних процесів в імплантованих іонами кисню плівках залізоітрієвого гранату
анотація    pdf

Синельниченко О.К., Тишковець Ж.І., Карпець М.В., Хижун О.Ю. Електронна структура 3R-політипів диселенідів ніобію та молібдену
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е., Белых В.И., Полищук О.Ф., Попов С.Г. К теории аналого-дискретного счетчика электроэнергии
анотація    pdf

Матеріалознавство

Семенько М.П., Захаренко М.І., Макара В.А. Особливості тензорезистивного ефекту аморфних металевих сплавів при різних типах деформації
анотація    pdf

Науки про Землю

Иванов В.А., Прусов А.В., Юровский Ю.Г. Новые данные о субмаринной разгрузке подземных вод в районе м. Айя (Крым)
анотація    pdf

Кушнір С.В. Про причини глибинного концентрування вод артезіанських басейнів у зоні гіпергенезу (фізико-хімічний аналіз)
анотація    pdf

Миненко П.А. Обратная нелинейная задача гравиметрии на основе аналогов фильтров Винера–Калмана
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Демихов Ю.Н. Изотопный состав углерода и серы раннепротерозойских пород центральной части Украинского щита
анотація    pdf

Хімія

Безкровная О.Н., Мчедлов-Петросян Н.О., Водолазкая Н.А., Литвин П.М. pH сенсорные материалы на основе полимерных наноразмерных структур
анотація    pdf

Серов В.Г., Перехрест А.И., Литвяков В.И., Робота Л.П., Савельев Ю.В. Новые органо-неорганические системы на основе краун-эфирсодержащих прекурсоров, полученные золь-гель методом
анотація    pdf

Сливчук С.Р., Броварець В.С., Русанов Е.Б., Драч Б.С. Синтез нових типів ациклонуклеозидів — похідних 5-фенілсульфонілурацилу
анотація    pdf

Тарнавчик І.Т., Самарик В.Я., Воронов А.С., Варваренко С.М., Носова Н.Г., Когут А.М., Воронов С.А. Формування гідрогелів, прищеплених до полімерної поверхні для біомедичних застосувань
анотація    pdf

Штомпель В.І., Керча Ю.Ю. Особливості зміни структурної організації поліуретанового катіономеру при його модифікації солями Cu(II) та Fe(III)
анотація    pdf

Біологія

Карасева Т.Л., Попова Л.В., Онуфриенко О.В., Андронати К.С., Андронати С.А. Экспериментальное изучение развития толерантности к циназепаму
анотація    pdf

Межжерин С.В., Кокодий С.В. Поликлоновая структура европейских серебряных карасей Carassius auratus s. lato в водоемах Украины
анотація    pdf

Товкач Ф.И., Иваница Т.В., Кушкина А.И. Характеристика дефектных частиц вирусной природы у бактерий рода Erwinia
анотація    pdf

Худий О.І., Худа Л.В., Цапок О.Л. Характеристика ростових процесів вирезуба Rutilus frisii (Nordmann) в умовах Дністровського водосховища
анотація    pdf

Біохімія

Филинская Е.М., Рыбальченко Т.В., Островская Г.В., Маханькова В.Г., Яблонская С.В., Кокозей В.Н., Рыбальченко В.К. Мембранотропная активность гетерополиядерных комплексов Cu(II)/Co(III) с диэтаноламином
анотація    pdf

Медицина

Корпан М.И., Галаган Н.П., Чекман И.С., Бабич П.М., Чащина В.В., Осауленко В.Л., Мошковская Н.М., Гриценко И.В., Орел И.Л., Фиалка-Мозер В. Действие низкоинтенсивного лазерного излучения на мембраны эритроцитов крови человека
анотація    pdf

Екологія

Сондак В.В. Особливості формування стресових ситуацій та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в поверхневих водах України
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |