Доповіді НАН України. – 2008. – N 6.

pdf


Математика

Городецький В.В., Мироник В.І. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами
анотація    pdf

Горькавый В.А. О псевдосферических конгруэнциях в пространствах постоянной кривизны
анотація    pdf

Дільна Н.З., Пилипенко В.А., Ронто A.M. Деякі умови однозначної розв'язності нелокальної крайової задачі для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь
анотація    pdf

Касьянов П.О. Про періодичні розв'язки еволюційних включень першого порядку з wλ0-псевдомонотонними відображеннями
анотація    pdf

Лавренюк Я.В., Некрашевич В.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфізмів множини Кантора
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Кононенко И.Ю., Стрельникова Е.А. Математическая модель гидроупругих колебаний составных оболочек, частично заполненных жидкостью
анотація    pdf

Сергієнко І.В., Литвин О.О. Математичне моделювання внутрішньої структури 3D тіла на основі двох рентгенівських знімків у двох взаємно перпендикулярних ракурсах
анотація    pdf

Механіка

Бабенко С.В., Слынько В.И. Устойчивость движения нелинейных систем с импульсным воздействием второго порядка в критических случаях
анотація    pdf

Божко А.Е. О понятиях ''среднее и действующее значения вибрации''
анотація    pdf

Гарт Э.Л. Проекционно-итерационные модификации метода конечных элементов в краевых задачах теории упругости
анотація    pdf

Цирук С.А. Влияние геометрии компонент трехслойного цилиндра на краевые эффекты
анотація    pdf

Фізика

Глинчук М.Д., Биков І.П., Лагута В.В. Дослідження полярних нанокластерів у твердих розчинах (PMN)1–x–(PT)x методом ЯМР
анотація    pdf

Залюбовский И.И., Дикий Н.П., Медведев Д.В., Федорец И.Д. Диагностика интенсивных протонных пучков на основе ядерной реакции 11B(p,α)8Be
анотація    pdf

Теплофізика

Мацевитый Ю.М., Слесаренко А.П., Сафонов Н.А. Идентификация изменения температуры пламени при воздействии его на строительные конструкции
анотація    pdf

Енергетика

Афонин А.А., Гребеников В.В. Инновационные технологии электрических машин с постоянными магнитами и двухсторонним возбуждением магнитного поля
анотація    pdf

Божко А.Е. О новых формулах средних значений напряжения, тока и мощности в электроцепи с управляемыми диодами
анотація    pdf

Матеріалознавство

Захаров С.М., Цях Р., Ганієв Т.Р., Храновська К.М., Харченко Г.К. Дифузійні процеси в зоні контакту міді з молібденом
анотація    pdf

Науки про Землю

Воеводин В.Н. Условия рудогенеза вольфрама в различных геологических средах
анотація    pdf

Иванов В.А., Самодуров А.С., Чухарев А.М., Носова А.В. Интенсификация вертикального турбулентного обмена в районах сопряжения шельфа и континентального склона в Черном море
анотація    pdf

Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Жулдаспаев М.Д., Якубовский В.И., Божежа Д.Н. Аэровоздушные геоэлектрические исследования на Костанайской нефтегазоперспективной площади в Республике Казахстан
анотація    pdf

Михайлов В.А., Приходько В.К. Вік кори вивітрювання північно-західної частини Українського щита
анотація    pdf

Хімія

Глоба Н.І., Присяжний В.Д., Потапенко О.В., Андрійко О.О. Електрохімічні властивості літій-марганцевих шпінелей залежно від складу вихідних компонентів при синтезі
анотація    pdf

Кулєш Д.В., Нечаєва Л.Ю., Галатенко Н.А. Динаміка вивільнення нестероїдного протизапального препарату піроксикаму з полімерної композиції на основі олігоефіруретандіізоціанату in vivo
анотація    pdf

Пирский Ю.К., Кублановский В.С., Березовская А.В., Безнищенко А.А., Кокозей В.Н., Маханькова В.Г. Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислорода
анотація    pdf

Струтинська Н.Ю., Затовський І.В., Слободяник М.С. Взаємодія оксидів дво- й тривалентних металів з розплавами Cs2O–P2O5
анотація    pdf

Тітов Ю.О., Білявина Н.М., Марків В.Я., Слободяник М.С., Краєвська Я.А., Ящук В.П. Кристалічна структура BaLa2Ti3O10
анотація    pdf

Біологія

Галатенко Н.А., Маланчук В.А., Астапенко Е.А., Рожнова Р.А., Куксин А.Н. Токсиколого-гигиеническая оценка биодеградируемых биоактивных накостных пластин для остеосинтеза
анотація    pdf

Ємельянов В.І., Поляковський С.О., Дмитрієв О.П. Тригерний діапазон концентрацій цитозольного кальцію в індукції захисних реакцій у клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.)
анотація    pdf

Крылова Е.Д., Иваница Т.В., Товкач Ф.И. Применение многокомпонентного электрофоретического анализа для исследования вирусоподобных частиц Erwinia carotovora
анотація    pdf

Щербатюк М.М., Маменко Т.П. Особливості виділення етилену міжвузлями кукурудзи (Zea mays L.)
анотація    pdf

Біохімія

Кучмеровська Т.М., Шиманський І.О., Донченко Г.В., Яніцька Л.В., Копелевич В.М., Клименко А.П. Ефект ацетил-L-карнітину на мітохондріальну функцію та вивільнення серотоніну при цукровому діабеті
анотація    pdf

Філінська О.М., Лозовий В.П., Яблонська С.В., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Зеленюк В.О., Рибальченко В.К. Вплив піридину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки
анотація    pdf

Черних В.П., Загайко А.Л., Вороніна Л.М., Стрельченко К.В. Вікові особливості обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові сирійських хом'ячків-самців у нормі та при застосуванні висококалорійної дієти
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |