Доповіді НАН України. – 2008. – N 3.

pdf


Математика

Герасименко В.І., Штик В.O. Принцип послаблення кореляцій Боголюбова для нескінченної системи пружних куль
анотація    pdf

Дашкова О.Ю. Об одном классе бесконечномерных линейных групп конечной линейной ширины
анотація    pdf

Макаров В.Л., Хлобистов В.В., Демків І.І. Інтерполяційні інтегральні операторні дроби в банаховому просторі
анотація    pdf

Самойленко А.М., Ронто А.Н. О сингулярной двухтoчечной задаче для линейного функционально-дифференциального уравнения
анотація    pdf

Шаврова О.Б. Перетворення типу згортки для функцій з монотонними коефіцієнтами Фур'є в просторі Lp
анотація    pdf

Шовкопляс Т.В. Нетерова імпульсна крайова задача та умови існування її розв'язку
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. Об определении оптимальной фазочастотной характеристики корректирующих звеньев в системе воспроизведения вибраций
анотація    pdf

Стоян В.В. Псевдоінверсний підхід до розв'язання одного класу нелінійних алгебраїчних рівнянь
анотація    pdf

Механіка

Гузь И.А., Меньшиков А.В., Меньшиков В.А. О предельном переходе в динамической задаче для межфазной трещины при уменьшении частоты нагрузки
анотація    pdf

Жукова Н.Б. Асимптотические нелинейные уравнения равновесия оболочек с геометрическими несовершенствами при взаимодействии форм потери устойчивости
анотація    pdf

Олійник О.Я., Рибаченко С.О. Теоретичний аналіз процесів доочистки стічних вод
анотація    pdf

Шульга М.О. Про один варіант лінеаризованої теорії магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом
анотація    pdf

Фізика

Довгий Я.О. Прогнозування від'ємної рефракції в α-ТеО2
анотація    pdf

Конорева О.В., Ластовецький В.Ф., Литовченко П.Г., Опилат В.Я., Гришин Ю.Г., Петренко І.В., Пінковська М.Б., Тартачник В.П. Особливості струмових нестабільностей фосфідо-галієвих світлодіодів, опромінених нейтронами
анотація    pdf

Кузьменко М.В., Сименог І.В. Узагальнення комутаційних співвідношень в квантовій механіці систем частинок
анотація    pdf

Теплофізика

Борисов И.И., Халатов А.А. Гидродинамика, тепло- и массообмен во вращающихся барботажных потоках
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. Анализ возможного воспроизведения удара электромагнитным вибровозбудителем при прямоугольном входном сигнале
анотація    pdf

Матеріалознавство

Дуднік О.В., Шевченко О.В., Рубан О.К., Редько В.П., Лопато Л.М. Властивості нанокристалічних порошків у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3 у ході термічної обробки при 400–1300 °С
анотація    pdf

Науки про Землю

Костинский А.С. Интерполяционные сплайны в обратной задаче сейсмометрии с произвольными начальными условиями
анотація    pdf

Сахацький О.І. Досвід використання супутникових даних для оцінки стану грунтів з метою розв'язання природоресурсних задач
анотація    pdf

Трипольский А.А., Калюжная Л.Т., Трипольская В.А., Степаненко В.М. Сравнительный анализ глубинного строения и сейсмичности Днепровско-Донецкой и Кенийской рифтогенных структур
анотація    pdf

Фомин Ю.А., Витык М.О., Демихов Ю.Н., Лазаренко Е.Е. Криометрические и термометрические исследования флюидных включений в кварце золоторудного месторождения Балка Широкая
анотація    pdf

Хімія

Брей В.В., Шаранда М.Е., Криль А.А., Стрелко В.В. Превращение смеси изобутана с изобутанолом в разветвленные высокооктановые углеводороды C8 на кислотных катализаторах
анотація    pdf

Іщенко В.В., Кулик К.С., Шабликіна О.В., Хиля В.П. Новий метод синтезу 3-оксогетарилізокумаринів
анотація    pdf

Нагорний П.Г., Корнієнко З.І., Бойко Р.С., Городилова Н.О., Слободяник М.С. Синтез подвійних фосфатофторидів лужних металів та нікелю (II)
анотація    pdf

Полищук П.Г., Кузьмин В.Е., Артеменко А.Г., Макан С.Ю., Андронати С.А. Использование метода классификационных деревьев для анализа связи структура—аффинитет лигандов 5-НТ1A рецепторов
анотація    pdf

Біологія

Воскобойник Л.Г., Богданова Т.І., Тронько М.Д. Експресія гена RET в післячорнобильських пухлинах щитовидної залози
анотація    pdf

Коновал О.М., Костенко С.О., Спиридонов В.Г., Мельничук С.Д., Григорюк І.П. Генетична структура української популяції свиней породи велика біла за геном естроген-рецептора
анотація    pdf

Олешко Г.М., Любченко Г.А. Поверхневі білки-адгезини стафілококів та їх амінокислотні послідовності
анотація    pdf

Позур В.В., Сківка Л.М., Потебня Г.П. Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на киснезалежний метаболізм макрофагів і нейтрофілів
анотація    pdf

Біохімія

Кабернюк А.А., Олійник О.С., Редчук Т.А., Романюк С.І., Колибо Д.В., Комісаренко С.В. Клонування генів рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae та їх експресія в клітинах Escherichia coli
анотація    pdf

Біофізика

Жураківський Р.О., Говорун Д.М. Конформаційні властивості 1'-дезоксирибози, модельного цукрового залишку рибонуклеозидів: Квантово-механічне дослідження методом функціонала густини
анотація    pdf

Медицина

Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Тронько М.Д. Порівняльний аналіз цитотоксичності природних клітин-кілерів у хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами щитовидної залози до та після лікування
анотація    pdf

Екологія

Руденко С.С., Зароченцева О.Д. Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |