Доповіді НАН України. – 2007. – N 8.

pdf


Математика

Бахтин А.К., Вьюн В.Е., Трохимчук Ю.Ю. Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей
анотація    pdf

Городецький В.В., Ленюк О.М. Еволюційні рівняння з псевдобесселевими операторами
анотація    pdf

Литвин О.М. Апроксимація звичайних диференціальних операторів
анотація    pdf

Макаров В.Л., Хлобистов В.В., Демків І.І. Функціональні поліноми Ерміта в просторі Q[0,1]
анотація    pdf

Сейфуллин Т.Р. Операция порождения корневых функционалов и корневые полиномы
анотація    pdf

Степанець О.І., Шидліч А.Л. Про один критерій для опуклих функцій
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Бомба А.Я., Климюк Ю.Є., Скопецький В.В. Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція — дифузія
анотація    pdf

Григор'єва Л.В., Козоріз В.В., Ляшко С.І. Maple-моделювання динаміки тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил
анотація    pdf

Механіка

Божко А.Е., Белых В.И., Мягкохлеб К.Б. Об уменьшении влияния колебаний испытуемых объектов на колебания платформы вибростенда
анотація    pdf

Бурак Я.Й., Гачкевич О.Р., Дробенко Б.Д. Визначення параметрів термомеханічного стану термочутливих магнітотвердих феромагнітних тіл за умов дії квазіусталених електромагнітних полів
анотація    pdf

Меньшиков В.А. Уравнения метода граничных элементов в динамической пространственной задаче о трещине на поверхности раздела упругих сред
анотація    pdf

Поляков В.Л. Кризис сопротивления в несвязных средах при внутренней суффозии, обусловленной действием линейных источников (дрен-увлажнителей)
анотація    pdf

Шульга М.О., Левченко В.В. Про тривимірну задачу лінеаризованої магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом
анотація    pdf

Фізика

Булавін Л.А., Бойко Ю.П., Карпенко О.Б., Лебовка М.І., Храпатий С.В. Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту
анотація    pdf

Гриньов Б.В., Рижиков В.Д., Семиноженко В.П., Старжинський М.Г. Властивості халькогенідних сцинтиляторів на основі сполук А2В6, легованих ізовалентними домішками
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О подтверждении новой концепции о переходных процессах в электроцепях экспериментальными исследованиями
анотація    pdf

Матеріалознавство

Мазанко В.Ф., Храновская Е.Н., Иващенко Е.В., Ворона С.П. Влияние температуры подложки на прочностные характеристики покрытий, полученных методом электроискрового легирования
анотація    pdf

Хаскин В.Ю. Комбинированное лазерно-микроплазменное нанесение керамических покрытий на стали
анотація    pdf

Науки про Землю

Алексеев Д.В., Иванча Е.В., Фомин В.В., Черкесов Л.В. Моделирование распространения примеси от придонных источников в северо-западной части Черного моря
анотація    pdf

Арясова О.В., Хазан Я.М. Крупномасштабное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов
анотація    pdf

Бицань Є.М. Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль в узагальненому квазіпружному чотириелементному реологічному тілі типу Максвелла
анотація    pdf

Орлов О.О., Євдощук М.І. Прогноз землетрусів у рухомих поясах Землі за даними досліджень пластових тисків у природних резервуарах
анотація    pdf

Хімія

Босак В.З., Вакулюк П.В., Бурбан А.Ф., Антонюк Н.Г., Ісаєв С.Д., Лаврик В.І. Отримання заряджених полісульфонієвих ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей
анотація    pdf

Куліченко С.А., Дорощук В.О., Лелюшок С.О. Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння
анотація    pdf

Новикова Н.С., Кондратьева Р.В., Максименко С.И., Ковальчук Б.А. Синтез кислородсодержащих гетероциклических бананоподобных соединений
анотація    pdf

Штомпель В.І., Овсянкіна В.О., Керча Ю.Ю. Особливості структури сумішей карбоксиметилцелюлози та карбоніл- або гідроксилвмісного полімеру
анотація    pdf

Біологія

Межжерин С.В., Власенко Р.П., Гарбар А.В. Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea) и проблема изменчивости мелких и крупных организмов
анотація    pdf

Нечаєва О.В. Розвиток органів сечостатевої системи в ранньому ембріогенезі Balaenoptera acutorostratа
анотація    pdf

Севериновська О.В., Зайченко О.Ю., Рибальченко В.К., Пахомов О.Є. Функціональний стан ЦНС та ВНД за умов комбінованого радіаційно-хімічного впливу
анотація    pdf

Біофізика

Поліщук О.В., Подорванов В.В., Ситник С.К. Вплив іонів цинку на перенесення протонів в ізольованих хлоропластах шпинату
анотація    pdf

Щечкин И.Е., Гуща Т.О. Метод конформационного поиска для длинных полипептидных цепей, основанный на анализе энергетической функции
анотація    pdf

Медицина

Амосова К.М., Коцюруба А.В., Задорін Є.М., Губський Ю.І., Конопльова Л.Ф. Стан NO-системи в тромбоцитах крові хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію та його зміни в умовах лікування блокатором кальцієвих каналів дилтіаземом
анотація    pdf

Исакова Л.М., Дранник Г.Н., Гордиенко А.И., Третяк Н.Н. Биологическая характеристика опухолевых клеток больных острой миелоидной лейкемией
анотація    pdf

Екологія

Булавін Л.А., Пророк В.В., Агєєв В.А., Мельниченко Л.Ю., Осташко В.В. Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |