Доповіді НАН України. – 2007. – N 7.

pdf


Математика

Литвин О.М. Інтерполювання диференціальних операторів з частинними похідними
анотація    pdf

Лопушанська Г.П., Чмир О.Ю. Характер особливостей розв'язку узагальненої крайової задачі для квазілінійної параболічної системи
анотація    pdf

Сейфуллин Т.Р. Корневые функционалы на 1-мерном многообразии
анотація    pdf

Шевченко А.И., Миненко А.С. Приближенный анализ одной пространственной, конвективной задачи теплопроводности
анотація    pdf

Шиян О.В. О динамике бегущих волн в системе уравнений Ван-дер-Поля с малой диффузией
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е., Попов С.Г. Передаточные функции электрических колебательных систем
анотація    pdf

Вінтоняк Н.І., Хапко Р.С. Гібридний метод розв'язування обернених граничних задач теорії потенціалу в частково необмежених областях з тріщиною
анотація    pdf

Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю., Пелех П.Р. Нелокальне рівняння теплопровідності для багатофазних стохастично неоднорідних тіл
анотація    pdf

Механіка

Жук О.П. Рух сферичної краплі рідини під дією радіаційної сили акустичного поля
анотація    pdf

Мартынюк А.А., Хорошун А.С. К теории параметрической устойчивости
анотація    pdf

Мерзляков В.А. Упругопластическое состояние цилиндрических оболочек некругового сечения
анотація    pdf

Фізика

Венгер Є.Ф., Матвеєва Л.О., Колядіна О.Ю., Клименко А.П. Вплив внутрішніх механічних напружень і квантово-розмірного ефекту на ефективність сульфідної електронної пасивації GaAs
анотація    pdf

Теплофізика

Басок Б.И., Давыденко Б.В., Ободович А.Н., Пироженко И.А. Численное моделирование процесса перемешивания взаиморастворимых жидкостей в роторно-пульсационном аппарате
анотація    pdf

Енергетика

Божко А.Е. О новых решениях задач по переходным процессам разряда конденсаторов
анотація    pdf

Півняк Г.Г., Кириченко В.І., Кириченко В.В., Боровик Р.О. Комплектний синхронний електропривід з програмним керуванням
анотація    pdf

Матеріалознавство

Лавренко В.А., Чиркин А.Д., Швец В.А. Катодное выделение водорода на дисилицидах титана, вольфрама и молибдена и соответствующих металлах
анотація    pdf

Лакиза С.М., Лопато Л.М., Тищенко Я.С., Ткач В.В. Поверхня ліквідусу діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в області, що багата на Al2O3
анотація    pdf

Науки про Землю

Вахненко В.О., Вахненко О.О., Даниленко В.А. Релаксаційна модель механічної поведінки пісковика при квазістатичному навантаженні
анотація    pdf

Иванов В.А., Фомин В.В., Черкесов Л.В., Шульга Т.Я. Исследование эволюции поля примеси в Азовском море при наличии стационарных течений
анотація    pdf

Пивняк Г.Г., Бусыгин Б.С., Никулин С.Л. Гис-технология интегрированного анализа разнородных и разноуровневых геоданных
анотація    pdf

Хімія

Глієва Г.Є., Віленський В.О., Керча Ю.Ю., Гончаренко Л.А. Порівняльне дослідження впливу складу та фізичних полів на структуру і теплофізичні властивості уретановмісних полімерних композитів
анотація    pdf

Присяжний В.Д., Сіренко В.І., Потапенко О.В., Змієвська Т.А. Розчини бензолсульфонату літію в диметилсульфоксиді як електроліти для літієвих хімічних джерел струму
анотація    pdf

Суйков С.Ю., Кальницький М.Ю., Луцик О.І., Плющакова Л.А., Бондаренко А.В., Богза С.Л., Попов А.Ф. Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-b]піридазин-6-іл-гідразинів — новий тренувальний ряд для прогнозних моделей розподілу октанол — вода
анотація    pdf

Труш В.О., Домасевич К.В., Амірханов В.М. Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (I) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом
анотація    pdf

Біологія

Глазко В.И., Цветков И.А., Иванов А.Н. IRAP маркеры в оценках дифференциации сортов риса
анотація    pdf

Зайцев Ю.П., Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н., Александров Б.Г., Гаркуша О.П., Копытина Н.И., Курилов А.В., Нестерова Д.А., Нидзвецкая Л.М., Никонова С.Е., Поликарпов И.Г., Поповичев В.Н., Руснак Е.М., Стокозов Н.А., Теплинская Н.Г., Теренько Л.М. Средоточие останков оксибионтов и банк живых спор высших грибов и диатомовых в донных отложениях сероводородной батиали Черного моря
анотація    pdf

Мамедли С.А., Гродзинский Д.М. Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома у растений
анотація    pdf

Межжерин С.В., Павленко Л.И., Роженко Н.В., Верлатый Д.Б. Щиповки комплекса Cobitis elongatoides-taenia (Cypriniformes, Cobitidae) Северо-Западного Причерноморья как модель филогеографических построений
анотація    pdf

Мірошниченко Д.О., Малюта О.В., Ложко Д.М., Телегеєв Г.Д., Малюта С.С. Аналіз первинної і вторинної структури РН домену білка Bcr
анотація    pdf

Біохімія

Богданова О.В., Кузьменко Л.І., Остапченко Л.І., Кучеренко М.Є. Активність тирозинових протеїнфосфатаз у клітинах слизової оболонки шлунка за умов стрес-індукованих виразкових уражень
анотація    pdf

Ковзун О.І. Участь протеїнкіназ, що активуються мітогенами, і фактора транскрипції АР-1 в перенесенні регуляторного сигналу кортикотропіну в адренокортикоцитах щурів
анотація    pdf

Біофізика

Ноздренко Д.М., Прилуцький Ю.І. Динаміка змін генерації сили та довжини м'язових волокон під впливом рутину
анотація    pdf

Медицина

Небесна Т.Ю., Чекман І.С. Квантово-фармакологічні властивості адреналіну
анотація    pdf

Екологія

Лихолат Ю.В., Григорюк І.П., Балалаєв О.К., Пелипенко О.О., Яворовський П.П. Акумуляція важких металів в органах квітково-декоративних рослин за різних екологічних умов
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |