Доповіді НАН України. – 2007. – N 4.

pdf


Математика

Бахтин А.К., Вьюн В.Е. Разделяющее преобразование и неравенства для открытых множеств
анотація    pdf

Жеребко Т.М. Рівномірна оцінка наближення аналітичних функцій алгебраїчними многочленами в областях з кутами
анотація    pdf

Конет І.М. Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів
анотація    pdf

Лавренюк Я.В. Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп
анотація    pdf

Леонов Ю.Г. Критерий промежуточного роста самоподобных групп
анотація    pdf

Мурач А.А. Эллиптические краевые задачи в многосвязной области в уточненной шкале пространств
анотація    pdf

Інформатика та кібернетика

Божко А.Е. Структурно-аналитическая интерпретация сигналов в системах фазового управления вентильных преобразователей
анотація    pdf

Скопецький В.В., Стоян В.А. Про ідентифікаційну модель динаміки дискретного спостережуваного неоднорідно-розподіленого просторово-часового процесу
анотація    pdf

Механіка

Алтухов Е.В., Шевченко В.П. Однородные решения трехмерных задач о распространении гармонических волн в транстропных термоупругих пластинах
анотація    pdf

Жук Я.О., Червінко О.П., Васильєва Л.Я. Уточнена модель структурних перетворень в тонкому сталевому циліндрі при тепловому опроміненні торця
анотація    pdf

Кубенко В.Д. Нестационарное вдавливание затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя
анотація    pdf

Ковальчук П.С., Крук Л.А. Анализ нелинейного взаимодействия изгибных форм композитных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью
анотація    pdf

Ревенко В.П. Застосування нового аналітично-числового методу Остроградського до розв'язування плоскої задачі теорії пружності
анотація    pdf

Фізика

Животова Е.Н., Кулешова Л.Г., Зинченко А.В., Чеканова В.В. Исследование физических состояний бинарных систем вода—оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n = 5 и 25 при температурах ниже 273 К методом криомикроскопии
анотація    pdf

Синельниченко О.К., Ізвєков А.В., Хижун О.Ю. Зміна електронної структури та зарядового стану атомів кубічного ТаС0,75 і ромбоедричного Та4С3 карбідів при заміщенні атомів вуглецю азотом
анотація    pdf

Теплофізика

Авраменко A.A., Сорокина Т.В., Басок Т.Б. Центробежная неустойчивость течения в пористом криволинейном канале
анотація    pdf

Енергетика

Півняк Г.Г., Заїка В.Т., Самойленко В.В. Обгрунтування рівня компенсації реактивної потужності для систем підземного електропостачання шахт
анотація    pdf

Матеріалознавство

Карпець М.В., Солонін Ю.М., Веліканова Т.А., Фомічов О.С., Карпець Ф.М., Хомко Т.В. Вивчення структурних особливостей сплавів системи Ti–Zr–Ni після їх термообробки та гідрування
анотація    pdf

Фирстов С.А., Рогуль Т.Г. Теоретическая (предельная) твердость
анотація    pdf

Науки про Землю

Волощук В.М., Скриник О.Я., Грицюк Ю.Я. Механізм формування крупномасштабної ''плямовидної'' структури забруднення підстеляючої поверхні потужним газо-аерозольним викидом у нижній частині атмосфери
анотація    pdf

Гожик П.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П. О перспективах нефтегазового поиска на глубине 8000–12500 м в Днепровско-Донецкой впадине
анотація    pdf

Кулік С.М., Бурахович Т.К. Геоелектричні аномалії та алмазоносність Українського щита
анотація    pdf

Лялько В.І. Оцінка впливу природно-антропогенних змін потоків CO2 у системі рослинність — атмосфера на формування парникового ефекту Землі
анотація    pdf

Миненко П.А. Экстремальные итерационные методы решения обратной задачи магнитометрии при исследованиях на кристаллическом фундаменте
анотація    pdf

Хімія

Соломко Н.Ю., Будішевська О.Г., Долинська Л.В., Кудіна О.О., Воронов С.А. Макроініціатори на основі хітозану
анотація    pdf

Харламов А.И., Ушкалов Л.Н., Кириллова Н.В., Фоменко В.В. Новый способ получения нового типа нанотрубок оксида ванадия
анотація    pdf

Яновська Е.С., Затовський І.В., Марценюк О.Б., Пліш Б.А. Іонообмінні та адсорбційні властивості шунгіту та сапоніту в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
анотація    pdf

Біологія

Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю., Халиман И.А. Состав фауны моллюсков Азовского моря как функция его соленостного режима
анотація    pdf

Гільчук Ю.М., Сухорада О.М., Рубан Т.А., Іродов Д.М., Топорова О.К., Кордюм В.А. Експресія гена аполіпопротеїну А-1 людини під контролем різних регуляторних послідовностей стабільними трансформантами СНО-К1
анотація    pdf

Біохімія

Копильчук Г.П., Марченко М.М., Яковишин Г.В. Окиснювальна модифікація білків ядра та постнуклеарної фракції лімфоцитів селезінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена
анотація    pdf

Кузьменко Л.І., Богданова О.В., Кравченко О.О., Остапченко Л.І., Прокопова К.В. Дослідження тирозинпротеїнкіназної активності в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку виразки та на ранніх етапах її загоєння
анотація    pdf

Біофізика

Жирнов В.В., Войцицкий В.М., Хижняк С.В., Лапоша Е.А., Казимиров А.С. Физические свойства мембран эритроцитов в поле ионизирующей радиации малой мощности
анотація    pdf

Жураківський Р.О., Говорун Д.М. Повний конформаційний аналіз молекули 2'-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини
анотація    pdf

Екологія

Вінічук М.М., Долгілевич М.Й. Міцелій Сantharellus cibarius, Аmanita muscaria, Leccinum aurantiacum та Sarcodon imbricatus як геобіонт та інкорпоратор 137Cs
анотація    pdf


Вибір номера  |  Головна сторінка журналу  |